Tính chất của phép cộng các số nguyên

  • 615 lượt xem

  • 20 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 15:

Tính A + B biết:

A=1+(3)+5+(7)+...+17

B=(2)+4+(6)+8+...+(18)

Xem đáp án »

A + B = 1+(3)+5+(7)+...+17 + (2)+4+(6)+8+...+(18)

= -2 + (-2) +….+(-2) + 2+2+…………+2 = 0


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận