Vẽ góc cho biết số đo

  • 733 lượt xem

  • 44 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Trên mặt phẳng cho tia By, có thể vẽ được mấy tia Bt sao cho:

a) yBt^=30°

b) yBt^=180°

Xem đáp án »

a) Chú ý : Trên cả hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia By. Tìm được hai tia Bt và Bt’

b) Tìm được một tia Bt


Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OM, vẽ hai tia OP và OQ sao cho MOP^=56°MOQ^=115°. Tia OP có nằm giữa hai tia OM và OQ hay không?

Xem đáp án »

Từ đề bài, ta thấy MOP^ <MOQ^, mà hai tia OP và OQ cùng nằm trên một nửa mặt phằng bờ chứa tia OM. Do đó, tia OP nằm giữa hai tia OM và OQ


Câu 5:

Trên mặt phẳng vẽ ba tia OA, OB và OC sao cho AOC^ AOB^ không kề nhau. Biết AOB^=125°;AOC^=93°. Trong ba tia, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án »

Vì hai góc AOCAOB không kề nên hai tia OB, OC cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA.

Mặt khác, AOB^<AOC^. Do đó, tia OB nằm giữa hai tia OA và OC


Câu 6:

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Trên cùng một nửa mặt phẳng lấy hai điểm D và E sao cho ABD^=64°,ABE^=117°. Trong ba tia BA, BD, BE, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án »

Từ đề bài, ta thấy hai tia BDBE cùng nằm trên một nửa mặt phẳng

bờ BA, mặt khác BAD^<BAE^. Do đó, tia BD nằm giữa hai tia BAHE.


Câu 12:

Trên mặt phẳng vẽ ba tia OA, OB, OC sao cho AOC^ và AOB^ không kề. Biết AOB^=125°, AOC^=93°. Tính số đo góc BOC

Xem đáp án »

Từ đề bài, ta suy ra OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ OA. Do đó, tia OC nằm giữa hai tia OB, OC. Sử dụng tính chất cộng góc, ta có BOC^=32°


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận