Viết phương trình dao động điều hòa

  • 705 lượt thi

  • 12 câu hỏi

  • 45 phút

Câu 1:

Phương trình dao động điều hòa có dạng x=Acosωt. Gốc thời gian  được chọn là:

Xem đáp án

Từ phương trình dao động, ta có:

Gốc thời gian t=0:

x=Acos0   =  A

Đáp án cần chọn là: A


Câu 2:

Phương trình dao động của một vật có dạng x=Asin(ωt+π4). Chọn kết luận đúng?

Xem đáp án

Ta có:

x=Asinωt+π4=Acosωt+π4π2=Acosωtπ4

- Biên độ dao động của vật là A

- Pha ban đầu:φ=π4

Đáp án cần chọn là: A


Câu 4:

Một vật nhỏ dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ 5cm, chu kỳ 2s. Tại thời điểm t=0, vật đi qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là

Xem đáp án

Ta có:

A=5cmT=2sω=2πT=πrad/s

Tại t=0 x=0v>0cosφ=0sinφ<0φ=π2

x=Acos(ωt + φ) = 5cos(πt - π2)cm

Đáp án cần chọn là: C


Câu 5:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình dạng x=cos2πt+π6cm, s. Lấy π2=10, biểu thức gia tốc tức thời của chất điểm là:

Xem đáp án

Ta có:a=ω2Acos(ωt+φ)=ω2Acos(ωt+φ+π)

x = cos(2πt + π/6) cm, sa=(2π)2.1cos(2πt+π6)=40cos(2πt+π6)

Đáp án cần chọn là: C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận