(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Lạng Sơn (Lần 1) có đáp án

  • 515 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Hidrocacbon nào sau đây tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa?

Xem đáp án

But-1-in tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 tạo thành kết tủa:

C2H5-C≡CH + AgNO3 + NH3 → C2H5-C≡CAg↓ + NH4NO3

 Chọn A


Câu 2:

Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 3:

Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Ở điều kiện thường, kim loại có nhiệt độ nóng chảy cao nhất là

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận