(2023) Đề thi thử Hóa THPT Điện Bàn, Quảng Nam (Lần 1) có đáp án

  • 322 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào dưới đây không làm mất màu dung dịch brom?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 2:

Cho hỗn hợp bột Al và Zn vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3 sau phản ứng thu được dung dịch A gồm hai muối và hai kim loại. Hai muối trong dung dịch A là

Xem đáp án

Chất khử: Al có tính khử mạnh hơn Zn nên Al phản ứng trước, Zn phản ứng sau.

Chất oxi hóa: Ag+ có tính oxi hóa mạnh hơn Cu2+ nên Ag+ phản ứng trước, Cu2+ phản ứng sau

Dung dịch chứa 2 muối —> Al(NO3)3, Zn(NO3)2

Hai kim loại là Ag, Cu

Chọn D


Câu 3:

Glucozơ không thuộc loại

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm CH5N (3a mol); C3H9N (2a mol) và este có công thức phân tử là C4H6O2, thu được 33,44 gam CO2 và 17,28 gam H2O. Phần trăm số mol của C4H6O2 có trong hỗn hợp là

Xem đáp án

nC4H6O2 = b

nCO2 = 3a + 3.2a + 4b = 0,76

nH2O = 2,5.3a + 4,5.2a + 3b = 0,96

—> a = 0,04; b = 0,1

—> %nC4H6O2 = b/(3a + 2a + b) = 33,33%

Chọn B


Câu 5:

Este X có công thức phân tử C4H6O2. Đun nóng X với dung dịch NaOH thu được anđehit axetic. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

X (C4H6O2) + NaOH —> CH3CHO nên X có cấu tạo: CH3COOCH=CH2

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận