Bài 13: Ước và bội

  • 918 lượt xem

  • 13 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Số 18 có là bội của 3 không ? Có là bội của 4 không ?Số 4 có là ước của 12 không ? Có là ước của 15 không ?

Xem đáp án »

- Số 18 có là bội của 3 vì 18 chia hết cho 3.

- Số 18 không là bội của 4 vì 18 không chia hết cho 4.

- Số 4 có là ước của 12 vì 12 chia hết cho 4.

- Số 4 không là ước của 15 vì 15 không chia hết cho 4.


Câu 2:

Tìm các số tự nhiên x mà x ∈ B(8) và x < 40.

Xem đáp án »

Lần lượt nhân 8 với 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9......

Ta được các bội của 8 nhỏ hơn 40 là 0; 8; 16; 24; 32.

Vậy các số tự nhiên x cần tìm là 0;8;16;24;32


Câu 3:

Viết các phần tử của tập hợp Ư(12).

Xem đáp án »

Chia lần lượt 12 cho 1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12

Ta thấy 12 chia hết cho 1;2;3;4;6;12

Do đó Ư(12) = {1;2;3;4;6;12}


Câu 4:

Tìm các ước của 1 và tìm một vài bội của 1

Xem đáp án »

- Ước của 1 là 1.

- Một vài bội của 1 là 1; 10; 22; 567;...(Mọi số tự nhiên đều là bội của 1 vì chúng đều chia hết cho 1)


Câu 5:

Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25

Xem đáp án »

Trong các số 8; 14; 20; 25 chỉ có 8 và 20 chia hết cho 4.

Vậy bội của 4 là 8; 20.


Câu 6:

Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30

Xem đáp án »

Các số chia hết cho 4 mà nhỏ hơn 30 là 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28.

Vậy tập hợp bội của 4 nhỏ hơn 30 là B = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28}


Câu 7:

Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Xem đáp án »

Các số tự nhiên chia hết cho 4 đều có dạng 4.k (k ∈ N).

Vậy dạng tổng quát các số là bội của 4 là 4k (k ∈ N)


Câu 8:

Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Xem đáp án »

- Lần lượt chia 4 cho 1 ,2 ,3 ,4 ta thấy 4 chia hết cho 1, 2, 4

Vậy Ư(4) = {1, 2, 4}

- Lần lượt chia 6 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6 ta thấy 6 chia hết 1, 2, 3, 6.

Vậy Ư(6) = {1, 2, 3, 6}.

- Lần lượt chia 9 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ta thấy 9 chia hết cho 1, 3, 9

Vậy Ư(9) = {1; 3; 9}.

- Lần lượt chia 13 cho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ta thấy 13 chia hết cho 1 và 13.

Vậy Ư(13) = {1; 13}

- Ư(1) = 1.


Câu 9:

Tìm các số tự nhiên x sao cho: 

x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50

Xem đáp án »

 x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50.

Nhân 12 lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được B(12) = {0; 12; 24; 36; 48; 60;…).

Vì x ∈ B(12) và 20 ≤ x ≤ 50 nên x ∈ {24; 36; 48}.


Câu 10:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:

x ⋮ 15 và 0 < x ≤ 40

Xem đáp án »

Nhân 15 lần lượt với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … ta được B(15) = {0; 15; 30; 45; 60; 75; …)

x ⋮ 15 nên x ∈ B(15), 0 < x ≤ 40 nên x ∈ { 15; 30}.


Câu 11:

Tìm các số tự nhiên x sao cho: x thuộc Ư(20) và x > 8

Xem đáp án »

Lần lượt chia 20 cho 1, 2, 3, 4, 5, …, 20 ta thấy 20 chia hết cho 1, 2, 4, 5, 10, 20.

Do đó Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}.

x ∈ Ư(20) và x > 8 nên x ∈ {10; 20}


Câu 12:

Tìm các số tự nhiên x sao cho:16 ⋮ x

Xem đáp án »

16 ⋮ x nên x ∈ Ư (16).

Lần lượt chia 16 cho các số tự nhiên từ 1 đến 16 ta thấy 16 chia hết cho 1; 2; 4; 8; 16. Do đó x ∈ {1; 2; 4; 8; 16}.


Câu 13:

Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

 

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4  
Thứ hai   6
Thứ ba 8  
Thứ tư 12

Xem đáp án »

Ta có số người chơi = số nhóm x số người mỗi nhóm.

Có 36 người chơi nên số nhóm hoặc số người mỗi nhóm phải là ước của 36.

Dựa vào bảng ta thấy 4, 6, 12 đều là ước của 36; 8 không phải ước của 36 nên cách chia 1, 2, 4 thực hiện được, cách chia thứ 3 không thực hiện được.

Ta có bảng sau:

 

Cách chia Số nhóm Số người ở mỗi nhóm
Thứ nhất 4 9
Thứ hai 6 6
Thứ ba 8 không thực hiện được
Thứ tư 12 3

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận