Giải toán 6 Bài 4: Rút gọn phân số

  • 1348 lượt xem

  • 36 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 6:

Rút gọn các phân số sau: 2255

Xem đáp án »

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

ƯCLN(22,55) = 11. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 7:

Rút gọn các phân số sau:

-6381

Xem đáp án »

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

ƯCLN(-63, 81) = 9. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 8:

Rút gọn các phân số sau: 20-140

Xem đáp án »

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

ƯCLN(20, -140 ) = 20. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 9:

Rút gọn các phân số sau:

-25-75

Xem đáp án »

Hướng dẫn: Chia cả tử và mẫu cho UCLN của chúng:

ƯCLN(-25 ,-75) = 25. Do đó:

Giải bài 15 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 11:

Rút gọn: 3.58.24

Xem đáp án »

Phân tích ra thừa số nguyên tố:


Câu 12:

Rút gọn:

2.147.8

Xem đáp án »

Sử dụng phân tích ra thừa số nguyên tố:


Câu 13:

Rút gọn: 

3.7.1122.9

Xem đáp án »

Sử dụng phân tích ra thừa số nguyên tố:


Câu 15:

Rút gọn:

11.4-112-13

Xem đáp án »

Sử dụng tính chất của phép nhân và phép trừ: rút thừa số chung


Câu 16:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể): 20 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.


Câu 17:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể): 35 phút

 

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.


Câu 18:

Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ (chú ý rút gọn nếu có thể): 90 phút

Xem đáp án »

1 giờ = 60 phút, do đó để viết các số đo thời gian trên với đơn vị là giờ thì ta chia cho 60 rồi rút gọn.


Câu 23:

Tìm các cặp phân số bằng nhau trong các phân số sau đây:

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Rút gọn các phân số chưa tối giản để xuất hiện các phân số bằng nhau.

Giải bài 20 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 


Câu 24:

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

 

Xem đáp án »

Rút gọn các phân số về phân số tối giản, sau đó so sánh để tìm ra phân số không bằng các phân số còn lại.

Ta rút gọn các phân số về dạng tối giản:

Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Do vậy ta có: Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

Phân số Giải bài 21 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 không bằng phân số nào trong các phân số còn lại.


Câu 25:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án »

Gợi ý:

Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Cách 1:

Cách 2;

 


Câu 26:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án »

Gợi ý;

Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Cách 1:

Cách 2: 

Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 15 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 27:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án »

Gợi ý:

Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Cách 1:

Cách 2: Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 12 để được mẫu mới bằng 60.

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 28:

Điền số thích hợp vào ô vuông:

Xem đáp án »

Lấy 60 chia cho mẫu rồi lấy thương nhân với tử ta có sô phải điền.

Cách 1:

Cách 2:

Cần nhân cả tử và mẫu của phân số Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6 với 10 để được mẫu mới bằng 60.

 

Giải bài 22 trang 15 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6


Câu 29:

Cho tập hợp A = {0 ; -3 ; 5}. Viết tập hợp B các phân số m/n mà m, n ∈ A. (Nếu có hai phân số bằng nhau thì chỉ cần viết một phân số)

Xem đáp án »

Gợi ý:

Ta lấy số đầu làm tử, chính số đó và hai số còn lại làm mẫu, tiếp đến lấy số thứ hai làm tử, hai số kia làm mẫu ... (loại các phân số có mẫu bằng 0).

Lời giải

Ta có: Mẫu số của một phân số phải khác 0.

Do đó m có thể chọn trong các số 0; -3; 5.

n có thể chọn trong các số -3; 5.

Vậy ta có thể viết được các phân số Giải bài tập Toán lớp 6 là:

Giải bài tập Toán lớp 6


Câu 31:

Viết tất cả các phân số bằng 15/39 mà tử và mẫu là các số tự nhiên có hai chữ số.

Xem đáp án »

- Ta lấy phân số tối giản của phân số đã cho:

Giải bài 25 trang 16 SGK Toán 6 Tập 2 | Giải toán lớp 6

- Sau đó nhân tử và mẫu của phân số tối giản đó lần lượt với các số tự nhiên 2, 3, 4, 5, ... cho đến khi tử số và mẫu số vẫn là hai chữ số. Ta tìm được 6 phân số:

 

 


Câu 32:

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở đoạn thẳng CD biết rằng:

Xem đáp án »

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.


Câu 33:

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở đoạn thẳng EF biết rằng:

Xem đáp án »

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.


Câu 34:

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở đoạn thẳng GH biết rằng:

Xem đáp án »

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.


Câu 35:

Cho đoạn thẳng AB:

Hãy vẽ vào vở đoạn thẳng IK biết rằng:

Xem đáp án »

Gợi ý: Đếm số phần trên đoạn thẳng AB (có 12 phần), sau đó nhân số phần với tỉ lệ để tìm ra số phần của các đoạn thẳng cần tìm.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận