Bài tập: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên (nâng cao) (P1)

  • 1065 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) 7.7.7.7.7;          b) 3.3.3.3.9;

c) 15.3.5.15;          d)100.10.10.1000

Xem đáp án »

a) 7.7.7.7.7 = 75

b) 3. 3. 3. 3.9 = 3. 3. 3.3 .3236

c) 15.3.5.15 = 15.15.15 = 153

d) 100.10.10.1000 = 102 . 10.10.103107


Câu 3:

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 83.24;                                  b) 25.43.162;

c) 82.23.45;                                       d) 35.32.93;

e) 34.273.812;                                   f) 103.1003.1000

Xem đáp án »

 

a) 83. 24 = (23)3 . 24 = 213

b) 25 . 43. 162 = 25 . (22)3 . (24)2 = 219

c) 82. 23 . 45 = (23)2. 23. (22)5 = 219

d) 35.32.93 = 35 . 32. (32)3 = 313

e) 34. 273. 812 = 34 . (33)3 .(34)2 = 321

f) 103 . 1003 . 1000 = 103 . (102)2. 103 = 1012

 


Câu 7:

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) 26          

b) 53

c) 44

d) 152

e) 1002

f) 203

Xem đáp án »

a) 26 = 64.            b) 53 =  125.

c) 44 = 256.          d) 152 = 225.

e) 1002 = 10000.   f) 203 = 8000


Câu 8:

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) A = 210 - 25;                        b) B = 43- 42- 4;

c) C = 32.23 + 43.25;                d) D = 13 + 23 + 33 + 43 + 53

Xem đáp án »

a) A = 210 - 25 = 1024 - 32 = 992.

b) B = 43 - 42 - 4 = 64 - 16 - 4 = 44.

c) C = 32 .23 +43.25 = 9.8 + 64.32 = 2120.

d) D = 13 + 23 + 33 + 43 + 53 = 1 + 8 + 27 + 64 + 125 = 225


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận