Bài tập: Rút gọn phân số

  • 668 lượt xem

  • 32 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Rút gọn các phân số sau

a)36;b)3060;c)515

d)1224;e)54270;f)1228

g)1827;h)4524

Xem đáp án »

c)515=(5):515:5=12d)1224=(12):(12)(24):(12)=12

e)54270=54:54270:54=15f)1228=(12):(4)(28):(4)=37

g)1827=(18):(9)(27):(9)=23h)4524=45:(3)(24):(3)=158


Câu 5:

Rút gọn các phân số sau

a)3366;b)2277;c)30306060

d)12122424;e)120120240240;f)13131414

Xem đáp án »

a)3366=33:3366:33=12b)2277=22:1177:11=27

c)30306060=3030:30306060:3030=12d)12122424=(1212):(1212)(2424):(1212)=12

e)120120240240=120120:(120120)240240:(120120)=12

f)13131414=1313:(101)1414:(101)=1314


Câu 13:

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

a)936;14;515;927;2781;1352;

b)59;146;73;1018;13;73;2163;13

Xem đáp án »

a) Ta có 14=1352=14;515=2781=927=13 nên phân số cần tìm là :936

b) Ta có 59=1018;146=73=73;13=2163=13 nên phân số cần tìm là: 73


Câu 19:

a) Tìm tất cả các phân số bằng với phân số 4060 và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 23.

b) Tìm tất cả các phân số bằng với phân số 1133 và có mẫu số là số tự nhiên nhỏ hơn 23.

Xem đáp án »

a) Ta có 4060=23 do đó các phân số cần tìm là: 

23;46;69;812;1015;1218;1421

b) Ta có  1133=13 do đó các phân số cần tìm là:

13;26;39;412;515;618;721


Câu 21:

Cho phân số M=n1n2 (n ; n 2). Tìm n để A là phân số tối giản.

Xem đáp án »

Để M=n1n2 là phân số tối giản thì ƯCLN (n – 1, n -2) = 1.

Gọi ƯCLN (n - l, n  - 2) = d => n – 1 d; n – 2 d

=> ( n – 1) – ( n – 2)  d => 1d => d = 1 với mọi n. Vậy với mọi n  thì M=n1n2  là phân số tối giản.


Câu 22:

Cho phân số M=n+1n (n ; n 0). Tìm n để A là phân số tối giản

Xem đáp án »

Để  M=n+1n là phân số tối giản thì ƯCLN  ( n +1,n)  = 1

Gọi ƯCLN ( n + 1,n) = d => n + 1d; nd

=> ( n + 1) – n d=> 1d=> d = 1 với mọi n. Vậy với mọi n  thì M=n+1n là phân số tối giản.


Câu 29:

Trong các phân số sau đây, tìm phân số không bằng phân số nào trong các phân số còn lại:

a)13;515;721;824;2369;13133939;

b)47;108;74;1221;148;54;148;54

Xem đáp án »

a) Ta có 13=824=515=2369=13133939=13721 nên 721 là phân số cần

b) Ta có  nên 47=1221;108=54=54;74=148 nên 148 là phân số cần tìm.


Câu 30:

Biểu thị các số sau đây dưói dạng phân số tối giản với đơn vị là:

a) Giờ: 15 phút; 2700 giây;

b) Ngày: 18 giờ; 720 phút.

Xem đáp án »

a) 15 phút = 1560 giờ 14giờ. 2700 giây = 27003600 giờ 34 giờ.

b) 18 giờ = 1824 ngày 34 ngày.

 720 phút =  72024.60ngày 12ngày


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận