Bài tập: Tập hợp các số tự nhiên (có đáp án)

  • 721 lượt xem

  • 23 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Trong ba số tự nhiên liên tiếp có một số là 19. Hỏi ba số tự nhiên liên tiếp đó là ba số nào?

Xem đáp án »

Nếu 19 là số nhỏ nhất trong ba số thì ba số tự nhiên liên tiếp đó là 19; 20; 21

Nếu 19 là số thứ hai trong ba số thì ba số tự nhiên liên tiếp đó là 18; 19; 20

Nếu 19 là số lớn nhất trong ba số thì ba số tự nhiên liên tiếp đó là 17; 18; 19


Câu 2:

Tìm hai số tự nhiên liên tiếp biết tổng của chúng là 2015

Xem đáp án »

Gọi số nhỏ trong hai số tự nhiên liên tiếp là a, số liền sau của nó là a+1

Theo đề bài ta có:

a+a+1=2015a×2+1=2015a×2=20151=2014

Do đó a=2014:2=1007

 

Vậy hai số tự nhiên liên tiếp cần tìm là 1007; 1008


Câu 3:

Tổng của ba số tự nhiên liên tiếp là 300. Tìm ba số tự nhiên đó

Xem đáp án »

Tổng ba số tự nhiên liên tiếp gấp ba lần số ở giữa. Do đó số ở giữa là:

300:3=100

Vậy ba số tự nhiên cần tìm là 99; 100; 101


Câu 4:

Tìm x N biết: x<7

Xem đáp án »

1.      Vì x<7 xN nên x0;1;2;3;4;5;6


Câu 6:

Tìm các số tự nhiên a và b, biết: 12<a<b<15

 

Xem đáp án »

1.      Giữa các số tự nhiên 12 và 15 chỉ có hai số tự nhiên là 13 và 14. Mặt khác a<b nên a=13; b=14. Khi đó 12<13<14<15


Câu 7:

Tìm các số tự nhiên a và b, biết:35<a<b<39

Xem đáp án »

1.      Giữa các số tự nhiên 35 và có ba số tự nhiên là 36; 37; 38. Mặt khác a<b nên a=36; b=37 hoặc a=36; b=38 hoặc a=37; b=38. Ta có ba đáp án:

35<36<37<39;

35<36<38<39;

35<37<38<39;


Câu 14:

Từ ba chữ số 1;5;8. Hãy viết tất cả các số tự nhiên có ba chữ số mà các chữ số đó khác nhau.

Xem đáp án »

Từ ba chữ số 1;5;8 ta viết được 6 số có ba chữ số khác nhau là 158; 185; 518; 581; 815; 851.


Câu 15:

Từ bốn chữ số 3; 6; 7; 9 viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số mà các chữ số đó đều khác nhau?

Xem đáp án »

Có 4 cách chọn chữ số hàng nghìn (chọn 3 hoặc 6 hoặc 7 hoặc 9)

Sau khi chọn chữ số hàng nghìn thì còn 3 cách chọn chữ số hàng trăm

Sau khi chọn chữ số hàng nghìn và hàng trăm thì còn 2 cách chọn chữ số hàng chục

Cuối cùng chỉ còn 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy ta viết được tất cả 4×3×3×1=24(số)


Câu 16:

Từ bốn chữ số 0; 2; 5; 7 viết được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số mà các chữ số đó khác nhau?

Xem đáp án »

- Vì chữ số 0 không thể đứng đầu nên chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng nghìn (chọn 2 hoặc 5 hoặc 7)

- Sau khi chọn chữ số hàng nghìn thì có 3 cách chọn chữ số hàng trăm

- Sau khi chọn chữ số hàng nghìn và hàng trăm thì còn 2 cách chọn chữ số hàng chục

- Cuối cùng chỉ còn 1 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy có tất cả 3×3×2×1=18(số)


Câu 18:

Viết số tự nhiên lớn nhất Có ba chữ số

Xem đáp án »

Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số là 999;


Câu 19:

Viết số tự nhiên lớn nhất  Có ba chữ số khác nhau

Xem đáp án »

1.     Số tự nhiên lớn nhất có ba chữ số khác nhau là 987


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận