Bài tập: Tập hợp phần tử của tập hợp (nâng cao)

  • 1006 lượt xem

  • 24 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 17:

Tính số phần tử của mỗi tập hợp sau:

a.A={1;2;3;...;2018;2019}b.B={0;1;2;...;2018;2019}c.C={11;12;13;...;50}d.D={10;12;14;...;48;50}e.E={21;25;29;...;201}f.F={15;20;25;...;100}

Xem đáp án »

a. Số phần tử của tập hợp A là:
(2019-1): 1+1=2019 phần từ
b. Số phần tử của tập hợp B là:
(2019-0): 1+1=2020 phần từ
c. Số phần tử của tập hợp C là:
(50-11): 1+1=40 phần tử
d. Số phần tử của tập hợp D là:
(50-10): 2+1=21 phần từ
e. Số phần tử của tập hợp E là:
(201-21): 4+1=46 phần từ
f. Số phần từ của tập hợp F là:
(100-15): 5+1=18 phần từ


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận