Bài tập: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

  • 775 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Tính giá trị các biểu thức:

a)3.511b)35+47.146;c)102138.415d)23+34.57+514

Xem đáp án »

a) 3.511=3.(5)11=1511

b)35+47.146=35+4.147.6=35+43c)102138.415=10213.48.15=1021110d)23+34.57+514=812+912.1014+514

 


Câu 4:

Tính giá trị các biểu thức sau một cách hợp lí:

a)A=511.57+511.27+611;b)B=313.611+313.911313.411;c)C=12613122+1491.121316.

Xem đáp án »

a)A=511.57+511.27+611=511.57+27+611=511+611=1

b)B=313.611+313.911313.411=313.611+911411=313.1111.c)C=12613122+1491362616=12613122+1491.0=0


Câu 7:

Lúc 7 giờ An đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12 km/h, Cùng thơi điểm đó thì Bình đi bộ từ B về A với vận tôc 5 km/h. Hai bạn gặp nhau tại điểm hẹn lúc 7 giờ 45 phút. Tính độ dài quãng đường AB?

Xem đáp án »

Thời gian An và Bình đi là: 7 giờ 45 phút - 7 giờ - 45 phút = 34giờ.

Quãng đường An đi: 12. 34 = 9 ( km)

Quãng đường Bình đi:  5. 34 =  154( km)

Độ dài quãng đường AB là:9 + 154 = 514 = 12,75 (km)


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận