Bài tập toán 6 : Mở rộng khái niệm phân số

  • 678 lượt xem

  • 29 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 11:

Cho biểu thức M =-3n với n là số nguyên:

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để M là phân số?

b) Tìm phân số M, biết n = 2; n = 5; n = -4.

Xem đáp án »

a) Vì -3; n thuộc Z nên  M là phân số nếu n0

b) Với n = 2 => M = -32

Với n = 5 => M =  -35; và n = - 4 => M = -3-4


Câu 12:

Cho biểu thức M = 3n1 với n là số nguyên:

a) Số nguyên n phải có điều kiện gì để M là phân số?

b) Tìm phân số M, biết n = 3; n = 5; n = -4.

Xem đáp án »

a) Vì -3; n- 1 nên M là phân số nếu n – 1 khác 0 => n khác 1

b) Với n = 3 =>M = 331=32

Với n = 5 => M =351=34 và n = -4 => M = 341=35


Câu 13:

Tìm các số nguyên n sao cho các phân số sau có giá trị là số nguyên:

a) 3n3

b) 3n1

c) 43n+1

Xem đáp án »

a) Để  3n3 là số nguyên thì 3 chia hết cho (n - 3) hay (n-3) ÎƯ(3)

=> ( n – 3) Î{-3;-1;1;3} => n Î{-6;-4;-2;0}

b) ( n – 1) ÎƯ (3) = {-3;-1;1;3} => n Î{-2;0;2;4}

c) (3n +1) ÎƯ (4) {-4;-2;-1;1;2;4}

Vì n Î Z nên sau khi tính ta thu được nÎ{-1; 1}


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận