Bài tập: Ước chung và bội chung

  • 846 lượt xem

  • 14 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

a) Số 12 có là ước chung của 24 và 40 không? Vì sao?

b) Số 124 có là bội chung của 31; 62 và 4 không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) Số 12 không phải là ước chung của 24 và 40 vì 40 không chia hết cho 12.

b) Số 124 là bội chung của 31; 62 và 4 vì 124 chia hết cho các số đã cho.


Câu 3:

Viết các tập hợp sau:

a) ƯC (24;40);

b) BC (2;8);

c) ƯC  (20; 30);

d) BC (10; 15).

Xem đáp án »

a) Vì Ư (24) = {1; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 24};

Ư (40) = {1; 2; 4; 5; 8; 10; 20; 40};

=> ƯC (24;40) = {1;2;4;8}.

b) Vì B (2) = {0; 2; 4; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 22; 24;... };

B(8) = {0,8; 16; 24; 32; 40;...}.

=> BC (2;8) = (0;8; 16;24;32;...}.


Câu 5:

Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?

Xem đáp án »

Ta thấy số phần thưởng phải là ước chung của 129 và 215.

ƯC (129; 215) = (1; 43}. Vì số học sinh của lớp 6A không thể bằng 1 nên số học sinh lớp 6A bằng 43.


Câu 7:

Tính số học sinh của một trường biết rằng mỗi lần xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng và số học sinh của trường trong khoảng từ 415 đến 421.

Xem đáp án »

Gọi số học sinh của trường là a (415 < a < 421, a ϵ N).

Vì mỗi lần xếp hàng 4, hàng 5, hàng 6, hàng 7 đều vừa đủ hàng nên a chia hết cho 4; 5; 6; 7. Tức là a ϵ BC (4; 5; 6; 7).

Ta có: BC(4;5;6;7) = {0;420;840;...}.

Mà 415 < a < 421 nên a = 420.

Vậy số học sinh của trường là 420 học sinh


Câu 10:

Viết các tập hợp sau:

a) ƯC (24;12);

b) BC (24;16);

c) ƯC (32;20);

d) BC (24;12;16).

Xem đáp án »

a) ƯC (24; 12) = {1; 2; 3; 4; 6; 12}

b) ƯC ( 24;16) = {1;2;4;8}

c) ƯC (32;20) = {1;2;4}

d) ƯC ( 24;12;16) = {1;2;4}


Câu 11:

Viết các tập hợp sau:

a) BC (5;3);

b) BC (4;20);

c) BC (24;16);

d) BC (8;12;24).

Xem đáp án »

a) BC (5;3) = {0;15;30;45;...}.

b) BC( 4;20) = {0 ; 20; 40;…}

c) BC (24; 16) = (0;48;96;144...)

d) BC (8; 12; 24) = (0; 24; 48; ...}. 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận