Bài tập: Ước và bội (nâng cao) (P1)

  • 1228 lượt xem

  • 16 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 13:

Có 20 viên bi. Bạn Minh muốn chia đều số viên bi vào các hộp. Tìm số hộp và số viên bi trong mỗi hộp? Biết không có hộp nào chứa 1 hay 20 viên bi

Xem đáp án »

Số hộp và số viên bi trong mỗi hộp phải là ước số của 20.

Ta có: Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}. Vì không có hợp nào chứa 1 hay 20 viên bi nên số viên bi trong mỗi hộp chỉ có thể là : 2; 4; 5 ;10 ứng với số hộp là 10; 5; 4; 2


Câu 15:

Năm nay Bình 12 tuổi. Tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình. Tìm tuổi của mẹ Bình biết tuổi của mẹ lớn hơn 30 và nhỏ hơn 45

Xem đáp án »

Gọi x là số tuổi của mẹ Bình (x N; 30 < x < 45).

Vì tuổi của mẹ Bình là bội số của tuổi Bình nên  x  B (12)

Vậy mẹ Bình 36 tuổi


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận