Bài tập: Vẽ góc cho biết số đo

  • 727 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Trên mặt phẳng cho tia By, có thể vẽ được mấy tia Bt sao cho:

a) yBt^  = 30°;

b) yBt^  =180°.

Xem đáp án »

a) Chú ý : Trên cả hai nửa mặt phẳng đối nhau bờ chứa tia By Tìm được hai tia Bt và Bt’

b) Tìm được một tia Bt


Câu 4:

Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia OM, vẽ hai tia OP và OQ sao cho  MOP^= 56° và MOQ^  = 115°. Tia OP có nằm giữa hai tia OM và OQ hay không?

Xem đáp án »

Từ đề bài, ta thấy MOP^ <MOQ^ , mà hai tia OP và OQ cùng nằm trên một nửa mặt phằng bờ chứa tia OM. Dọ đó, tia OP nằm giữa hai tia OM và OQ.


Câu 5:

Trên mặt phẳng vẽ ba tia OA, OB và OC sao cho AOB^  AOC^  không kề nhau. Biết AOB^  = 125°; AOC^  = 93°. Trong ba tia, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án »

Vì hai góc AOCAOB không kề nên hai tia OB, OC cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia OA.

Mặt khác, AOB^<AOC^ . Do đó, tia OB nằm giữa hai tia OA và OC


Câu 6:

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C.  Trên cùng một nửa mặt phẳng lấy hai điểm D và E sao choABD^  = 64°, ABE^  = 117°

a) Trong ba tia BA, BD, BE, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Trong ba tia BC, BD, BE, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án »

a) Từ đề bài, ta thấy hai tia BDBE cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ BA, mặt khác BAD^<BAE^ . Do đó,

tia BD nằm giữa hai tia BAHE.

b) Ta có  ABD^+DBC^= 180°. Do đó, DBC^=116° 

Từ đó, ta suy ra tia BE nằm giữa hai tia BD và BC.


Câu 9:

Trên mặt phẳng vẽ ba tia OA, OB, OC sao cho AOC^  và AOB^không kề. Biết  AOB^= 125°, AOC^  = 93°. Tính số đo góc BOC

Xem đáp án »

Từ đề bài, ta suy ra OB và OC cùng nằm trên một nửa mặt phẳng bờ OA. Do đó, tia OC nằm giữa hai tia OB, OC. Sử dụng tính chất cộng góc, ta có BOC^=32° .


Câu 10:

Cho điểm A nằm giữa hai điểm BC. Trên cùng một nửa mặt phẳng lấy hai điểm D và E sao choBAD^ = 64°,  CAE^= 37°. Tính số đo góc DAE.

Xem đáp án »

Ta có BAD^+CAD^=180°CAD^=116°

Từ đó, ta chứng tỏ được tia AE

nằm giữa hai tia ADAC. Sử

dụng tính chất cộng góc, suy ra

DAE^ = 116°- 37° - 79°.


Câu 14:

Cho hai tia đối nhau OxOy. Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ xy ta vẽ hai tia Om, On sao cho xOm^ = 115°;  yOn^= 95°.

a) Tính số đo góc yOm.

b) Trong ba tia Oy, Om, On, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

c) Trong ba tia Ox, Om, On, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

Xem đáp án »

a) yOm^  = 180°- 115° = 65°.

b) Có yOm^<yOn^ , mà hai tia Om và On cùng nằm trên nửa mặt phẳng bờ chứa tia Oy. Do đó, tia Om nằm giữa hai tia On và Oy

c) Lập luận tương tự, ta có tia On nằm giữa hai tia Ox, Om.


Câu 18:

Cho xOy^  = 150°. Trong góc xOy, vẽ hai tia OmOn sao cho  xOm^  + yOn^  = 100°.

a) Trong ba tia Ox, Om, On, tia nào nằm giữa hai tia còn lại?

b) Tính số đo góc mOn.

Xem đáp án »

a) Tia On nằm trong góc xOy nên xOn^+yOn^=150°                                      

Mặt khác,  xOm^+yOn^=100°

Do đó xOm^<xOn^

Vậy tia Om nằm giữa hai tia Ox và Om

b) Ta có:  xOm^+mOn^+yOn^=xOn^+yOn^=150°


Có thể bạn quan tâm

Các bài thi hot trong chương

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận