Bội và ước của một số nguyên

  • 808 lượt xem

  • 57 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm năm bội của: 5; -5.

Xem đáp án »

Năm bội của 5 là {10; 15; 20; 25; 30};

năm bội của -5 là {-10;-15;-20;-25;-30}.


Câu 2:

Tìm tất cả các ước của: -6; 9; 12; -7; -196.

Xem đáp án »

Các ước của -6 Là {-6;-3;-2;-l; l; 2; 3; 6}; phương pháp tương tự đối với các số còn lại.


Câu 3:

Số 54 có bao nhiêu ước

Xem đáp án »

54 = 2. 33 nên có tất cả 2 (1 + 1) ( 3 + 1) = 16 ước


Câu 4:

Số -166 có bao nhiêu ước 

Xem đáp án »

-166 = -2. 83 nên có tất cả 2 (1 + 1) ( 1 + 1) = 8 ước


Câu 11:

Tìm x thuộc Z sao cho 8 chia hết cho x + 1

Xem đáp án »

x + l   Ư (8) = {- 8; -4; -2; -1; 1; 2; 4; 8}. Từ đó tìm được {-9; -5; -3; -2; 0; 1; 3; 7}.


Câu 12:

Tìm x thuộc Z sao cho 10 chia hết cho x - 2

Xem đáp án »

x - 2  Ư(10) = {-10; -5; - 2; -1; 1; 2; 5; 10). Từ đó tìm được  {-8; -3; 0; l; 3; 5; 7; 12}.


Câu 20:

Tìm tất cả các ước của -1; -2; -5; 6

Xem đáp án »

1=1;1;                                   (2)=2;1;1;2.(5)=5;1;1;5;                         (6)=6;3;2;1;1;2;3;6.


Câu 21:

Tìm tập hợp các ước của 12 mà lớn hơn 3

Xem đáp án »

(12)={12;6;4;3;2;1;1;2;3;4;6;12}

Các ước của 12 mà lớn hơn 3 thuộc tập hợp {4; 6; 12}

 


Câu 23:

Tìm tất cả các ước chung của 12 và -18

Xem đáp án »

Tập hợp các ước của 12 và -18 là

(12)={12;6;4;3;2;1;1;2;3;4;6;12}.(18)={18;9;6;3;2;1;1;2;3;6;9;18}.

Suy ra tập hợp các ước chung của 12 và -18 là

C(12,18)={6;3;2;1;1;2;3;6}.

 


Câu 24:

Tìm tập hợp các bội chung của 15 và -20

Xem đáp án »

Ta có: BCNN15,20=22.3.5=60

Tập hợp các bội chung của 15 và -20 là

BC(12,18)={B60=0;±60;±120;...=60k /k.


Câu 28:

Tính giá trị biểu thức: [(-26).14].(-5) : 70

Xem đáp án »

 26.14.5:70 = 26.(70):70=26.1=26


Câu 29:

Tìm số nguyên n biết rằng n - 3 là ước của 7

Xem đáp án »

n - 3 là ước của 7

Có Ư(7) = ±1;±7 n3±1;±7

 


Câu 34:

Tìm các bội của -36 biết rằng chúng nằm trong khoảng từ -100 đến 150

Xem đáp án »

Các bội của -36 nằm trong khoảng từ -100 đến 150 là 72;36;0;36;72;108;144   


Câu 36:

Tìm tất cả các ước của 25

Xem đáp án »

Ư(25)=25;5;1;1;5;25


Câu 37:

Tìm tất cả các ước của -100

Xem đáp án »

Ư(-100)=100;50;25;20;10;54;21;1;2;4;5;10;20;25;50;100


Câu 40:

Tìm x thuộc Z biết -5( x- 7) = 20

Xem đáp án »

 5 x7 =20          x7      =20:5          x7      =4          x              =4+7          x              =3


Câu 41:

Tìm x thuộc Z biết -6|x + 2|

Xem đáp án »

6x+2=0       x+2=0        x+2   =0        x           =2


Câu 42:

Tìm x thuộc Z biết -6|2 - x| = -18

Xem đáp án »

62x=18       2x=18:6       2x=3  2x=32x=3             x=1x=5


Câu 43:

Tìm x thuộc Z biết 3x - (2 - 17) = 2

Xem đáp án »

3x217=23x15      =23x+15              =23x                        =2153x                        =13x                          =133


Câu 44:

Bạn Hùng nghĩ ra hai số nguyên . Biết số thứ nhất bằng hai lần số thứ hai. Nếu lấy số thứ hai trừ đi 10 thì bằng số thứ nhất trừ đi 5 . Tìm hai số đó ?

Xem đáp án »

Vì lấy số thứ hai trừ đi 10 thì bằng số thứ nhất trừ đi 5 nên số thứ nhất lớn hơn số thứ hai là -5

Số thứ hai là -5 và số thứ nhất là -10


Câu 45:

Tìm số nguyên n để 5n chia hết cho -2

Xem đáp án »

5n chia hết cho -2 nên n là bội của 2

Vậy n = 2k(k  Z)


Câu 46:

Tìm số nguyên n để -22 chia hết cho n

Xem đáp án »

-22 chia hết cho n nên n là ước của 22

Vậy n22;11;2;1;1;2;11;22


Câu 47:

Tìm số nguyên n để 9 chia hết cho n + 1

Xem đáp án »

9 chia hết cho n + 1 nên n + 1 là ước của 9

Suy ra n+19;3;1;1;3;9

Vậy n10;4;2;0;2;8


Câu 48:

Tìm số nguyên n để n - 18 chia hết cho 17

Xem đáp án »

n - 18 chia hết cho 17 nên n - 18 là bội của 17

Suy ra n - 8 = 17k( k  Z)

Vậy n = 17k + 8 (k  Z)


Câu 52:

Chứng minh rằng S=3+32+33+...+39 chia hết cho (-39)

Xem đáp án »

S=3+32+33+34+35+36+37+38+39    =3+32+33+34+35+36+37+38+39    =39+33.39+36.39    =39.1+33+3639

Vậy S chia hết cho -39


Câu 54:

Tìm cặp số nguyên x, y sao cho x(y + 2) = -8

Xem đáp án »

x;y=8;1,1;10,8;3,1;6,4;0,2;6,4;4,2;6


Câu 55:

Tìm cặp số nguyên x, y sao cho xy - 2x - 2y = 0

Xem đáp án »

xy2x2y=0x2y2=4x;y=3;6,6;3,1;2,2;1,4;40;0


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận