Đề kiểm tra 15 phút Toán 6 Chương 2 Số học có đáp án (Đề 1)

  • 1095 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Tìm x ∈ Z, biết :

a) x + 9 = -7

b) x – 4 = -8

c) | x | - 2 = 5

d) |x – 2| = 5

Xem đáp án »

a) x + 9 = -7

x = -7 – 9

x = -16

b) x – 4 = -8

x = -8 + 4

x = -4

c) | x | - 2 = 5

| x | = 5 + 2

| x | = 7

x = ±7

d) | x – 2 | = 5

x – 2 = 5 hoặc x – 2 = -5

x = 5 + 2 hoặc x = -5 + 2

x = 7 hoặc x = -3


Câu 3:

a) Tìm x sao cho x + 2011 là số nguyên dương nhỏ nhất.

b) Tính tổng các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100.

Xem đáp án »

a) Số nguyên dương nhỏ nhất là 1

Do đó, ta có : x + 2011 = 1

x = 1 – 2011 = -2010

b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 100 là -99 ; -98 ; … ; 98 ; 99

Tổng cần tìm là: ( -99 + 99 ) + ( -98 + 98 ) + … + ( -1 + 1 ) + 0 = 0 + 0 + ... + 0 = 0


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận