Bài 1: Tập hợp. Phần tử của tập hợp

  • 11369 lượt xem

  • 12 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Viết tập hợp các chữ cái trong cụm từ “ SÔNG HỒNG”

Xem đáp án »

Tập hợp các chữ cái trong cụm từ SÔNG HỒNG là:

    {S, Ô, N, G, H}


Câu 5:

A. Một năm gồm 4 quý. Viết tập hợp A các tháng của quý 3 trong năm.

B. Viết tập hợp B các tháng dương lịch có 31 ngày.

Xem đáp án »

A = {tháng bảy, tháng tám, tháng chín}

B = {tháng một, tháng ba, tháng năm, tháng bảy, tháng tám, tháng mười, tháng mười hai}


Câu 10:

Cho bảng số liệu sau ( theo Niên giám 1999)

Giải sách bài tập Toán 6 | Giải bài tập Sách bài tập Toán 6

Viết tập hợp A gồm năm nước có diện tích lớn nhất, tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất.

Xem đáp án »

Tập hợp A gồm 5 nước có diện tích lớn nhất:

A = {In-đô-nê-xi-a, Mi-an-ma, Thái Lan, Việt Nam, Ma-lai-xi-a}

Tập hợp B gồm bốn nước có dân số ít nhất:

B = { Bru-nây, Xin-ga-po, Lào, Cam-pu-chia}


Bài thi liên quan

Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận