KHI NÀO THÌ AM + MB = AB? (Phần 1)

  • 967 lượt xem

  • 29 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho điểm I nằm giữa C và D. Biết rằng IC – ID = 1cm và CD = 5cm.

Tính độ dài IC; ID.

Xem đáp án »

I nằm giữa CD ta có: IC + ID = CD

                                 hay  IC + ID = 5

                                 mà  IC – ID = 1.

Do đó: IC = (5 + 1 ):2 =3 (cm); ID = (5 – 1) : 2 = 2 (cm)


Câu 2:

Cho điểm M nằm giữa hai điểm AB. AB = 6cm ; AM = 2cm. Tính độ dài BM.

Xem đáp án »

M nằm giữa AB ta có:

                   AM + MB = AB

                     2    + MB = 6

                              MB = 4 (cm)


Câu 3:

Cho điểm M thuộc đoạn thẳng AB. Biết AM = 2cm; AB = 5cm. Tính độ dài đoạn MB.

Xem đáp án »

Vì A, B, M cùng thuộc một đường thẳng. Có AM = 2cm; AB =  5cm nên M nằm giữa A và B. Vậy ta có AM+MB=AB hay MB=AB=AM=52=3cm


Câu 5:

Ba điểm A, B, C có thẳng hàng không?

Nếu biết:

a) AB = 3,6cm; AC = 2,6cm; BC = 6cm

b) AB = 4cm; AC = 7cm; BC = 3cm.

Xem đáp án »

a) Ta có AB + AC = 3,6 + 2,6 = 6,2cm nên AB + AC BC. Suy ra A không nằm giữa BC.

Ta có: AB + BC = 3,6 + 6 = 9,6cm nên AB + BC AC. Suy ra B không nằm giữa A và C.

Ta có: AC + BC = 2,6 + 6 = 8,6cm nên AB + BC AC suy ra C không nằm giữa A và B do đó A, B, C không thẳng hàng.

b) Ta có AB + BC = 4 + 3 = 7cm. Suy ra AB + BC = AC do đó B nằm giữa AC, hay A, B, C thẳng hàng.


Câu 12:

Cho ba điểm A, B, C cùng nằm trên một đường thẳng. Hỏi điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại, nếu:

a) AB = l cm, BC = 2 cm, CA = 3 cm;

b) AB = 7 cm, BC = 3 cm, AC = 4 cm;

c) AB = 4cm, AC = CB = 2cm;

d)AB = AC = 12 BC.

Xem đáp án »

a) Nhận thấy AB + BC = AC nên điểm B nằm giữa hai điểm A và C

b, c) HS tự làm.

d) Nhận thấy AB + AC = 12 BC + 12 BC = BC nên điểm A nằm giữa hai điểm B và C.


Câu 14:

Cho ba điểm A, B, C, biết AC = 3,5 cm, CB = 2,5 cm và AB = 5 cm. Chứng tỏ:

a) Trong ba điểm A, B, C không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm A, B, C không thẳng hàng.

Xem đáp án »

a) Dựa vào độ dài đã cho của các đoạn thẳng ta nhận thấy rằng AC + CB AB nên điểm C không nằm giữa hai điểm A và B.

Tương tự, điểm A không nằm giữa hai điểm B và C, điểm B không nằm giữa hai điểm A và C.

Từ đó suy ra ĐPCM.

b) Theo ý a), không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm A, B, C không thẳng hàng.


Câu 15:

Cho ba điểm M, N, P, biết MN = 3 cm, NP = 3,5 cm và MP = 6 cm. Chứng minh:

a) Trong ba điểm M, N, P không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Ba điểm M, N, P không thẳng hàng.

Xem đáp án »

a) Dựa vào độ dài đã cho của các đoạn thẳng ta nhận thấy rằng MN + NP MP nên điểm N không nằm giữa hai điểm M và P.

Tương tự, điểm M không nằm giữa hai điểm N và P, điểm P không nằm giữa hai điểm M và N.

Từ đó suy ra ĐPCM.

b) Theo ý a), không có điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại nên ba điểm M, N, P không thẳng hàng.


Câu 18:

Cho điểm C thuộc đoạn thẳng AB. Trên tia CB lấy điểm D. Hỏi trong ba điểm A, C, D, điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Xem đáp án »

Điểm C nằm giữa hai điểm A và B nên tia CA và CB là hai tia đối nhau. Từ đó suy ra C nằm giữa hai điểm A và D.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận