Dạng 1: Viết gọn một biểu thức dưới dạng lũy thừa

  • 1923 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa:

a) 7.7.7.7.7;

b) 3.3.3.3.9;

c) 15.3.5.15;

d)100.10.10.1000

Xem đáp án »

a) 7.77.7.7 = 75

b) 3. 3. 3. 3.9 = 3. 3. 3.3.3236

c) 15.3.5.15 = 15.15.15 = 153

d) 100.10.10.1000 = 102 . 10.10.103107


Câu 3:

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) 83.24;

b) 25.43.162;

c) 82.23.45;

d) 35.32.93;

e) 34.273.812;

f) 103.1003.1000

Xem đáp án »

a) 83.24 = 233.24 = 213

b) 25.43.162 = 25.223.242=219

c) 82.23.45 = 232.23.225=219

d) 35.32.93 = 35.32.323=313

e) 34.273.812 = 34.333.342=321

f) 103.1003.1000 = 103.1023.103=1012


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận