Luyện tập (Phần 1)

  • 1081 lượt xem

  • 26 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 2:

Cho đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc đường thẳng xy, điểm N thuộc tia Mx, điểm P thuộc tia Ny.

a) Viết hai tia đối nhau gốc M

b) Trong 3 điểm M, N, P điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

c) Hai tia Nx và Py đối nhau không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) Hai tia đối nhau gốc M là : Mx và My; MN và My; Mx và MP; MN và MP.

b) Vì MN và MP là hai tia đối nhau gốc M nên trong ba điểm N, M, P thì điểm M nằm giữa hai điểm còn lại.

c) Hai tia Nx và Py không đối nhau vì hai tia này không chung gốc.


Câu 3:

Kể tên các tia ở hình sau:

Xem đáp án »

Các tia gốc A là: Ax;  Ay; AB; An; AC.

Các tia gốc B là: Bx; BA; By; Bm; BC.

Các tia gốc C là: Cm; Cn.


Câu 5:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B và điểm M sao cho hai tia OM và OB trùng nhau. Chứng tỏ rằng:

a) Hai tia OA, OM đối nhau.

b) Bốn điểm A, B, O, M thẳng hàng.

Xem đáp án »

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B và điểm M sao cho hai tia OM và OB trùng nhau. Chứng tỏ rằng:

a) Vì điểm O nằm giữa hai điểm A và B nên hai tia OA và OB đối nhau    (1)

Mà hai tia OM và OB trùng nhau                                                                  (2)

Từ (1) và (2) => hai tia OA và OM đối nhau.

b) Hai tia OA, OB đối nhau nên ba điểm O, A, B  cùng thuộc một đường thẳng

Hai tia OA, OM đối nhau nên ba điểm O, A, M  cùng thuộc một đường thẳng

Hai đường thẳng này có hai điểm chung là O và A nên chúng trùng nhau.

Do đó bốn điểm A, B, O, M thẳng hàng.


Câu 6:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm M và N. Trên tia OM lấy điểm E, trên tia ON lấy điểm F. Giải thích vì sao:

a) Hai tia OE, OF đối nhau;

b) Điểm O nằm giữa hai điểm E và F.

Xem đáp án »

a) Vì điểm O nằm giữa hai điểm M và N nên hai tia OM, ON đối nhau (1)

Vì điểm E thuộc tia OM, điểm F thuộc tia ON

Nên tia OE trùng với tia OM, tia OF trùng với tia ON (2)

Từ (1) và (2) => hai tia OE và OF đối nhau.

b) Vì hai tia OE và OF đối nhau nên điểm O nằm giữa hai điểm E và F


Câu 7:

Cho điểm O nằm giữa hai điểm A và B, điểm B nằm giữa hai điểm A và C. Giải  thích vì sao:

a) Hai tia BO và BC đối nhau;

b) Điểm B nằm giữa hai điểm O và C.

Xem đáp án »

a) Vì điểm O nằm giữa hai điểm A và B nên hai tia BA, BO trùng nhau

Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên hai tia BA, BC đối nhau

=> Hai tia BO và BC đối nhau.

b) Vì hai tia BO và BC đối nhau nên điểm B nằm giữa hai điểm O và C.


Câu 8:

Cho điểm B nằm giữa hai điểm A và C, điểm C nằm giữa hai điểm B và D. Chứng tỏ rằng:

a) Hai tia BA, BD đối nhau.

b) Hai tia CA, CD đối nhau.

Xem đáp án »

a) Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên hai tia BA, BC đối nhau

Vì điểm C nằm giữa hai điểm B và D nên hai tia BC, BD trùng nhau.

=> Hai tia BA , BD đối nhau

b) Vì điểm B nằm giữa hai điểm A và C nên hai tia CA , CB trùng nhau.

Vì điểm C nằm giữa hai điểm B và D nên hai tia CD và CB đối nhau.

=> Hai tia CA, CD đối nhau


Câu 9:

Trên đường thẳng xy lấy 25 điểm. Hỏi có bao nhiêu tia trên xy?

Xem đáp án »

Tại mỗi điểm trên đường thẳng xy đều có 2 tia.

Vậy 25 điểm trên đường thẳng xy có 25. 2 = 50 tia.


Câu 11:

Hãy viết lại đầy đủ vào vở các phát biểu sau:

a) Tia gốc A là hình tạo thành bởi…………………………

b) Điểm M bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của…………………….

c) Nếu điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì:

- Hai tia …; … đối nhau.

- Hai tia BABC…………., hai tia……………trùng nhau.

Xem đáp án »

a) Tia gốc A là hình tạo thành bởi điểm A và một phần đường thẳng được chia ra bởi O.

b) Điểm M bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Mx, My.

c) Nếu điểm C nằm giữa hai điểm A và B thì:

- Hai tia CA, CB đối nhau.

- Hai tia BA và BC trùng nhau.


Câu 12:

Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O bất kì trên xy.

a) Viết tên hai tia chung gốc O.

b) Viết tên hai tia đối nhau. Hai tia đối nhau có những đặc điểm gì?

c) Viết tên các tia trùng nhau.

Xem đáp án »

a) Ox, Oy

b) Ox, Oy. Hai tia đối nhau là hai tia có chung gốc và nằm khác phía trên một đường thẳng.

c) Các tia trùng nhau là xy và Oy; yx và Ox.


Câu 13:

Trong hình bên hãy kể tên:

 

a) Các tia đối nhau.

b) Các tia trùng nhau.

c) Các tia không có điểm chung.

Xem đáp án »

a) Các tia đối nhau là: AxAy; BxBy.

b) Các tia trùng nhau là: ABAy; BABx.

c) Các tia không có điểm chung là AxBy.


Câu 14:

Trên đường thẳng d cho 4 điểm  theo thứ tự . hãy vẽ hình và cho biết

a) Các tia trùng nhau gốc A.

b) Các tia đối nhau gốc C.

c) Hai tia AB và BA có đối nhau hay không? Vì sao?

d) Hai tia AB và CD có trùng nhau hay không? vì sao?

Xem đáp án »

a) Các tia trùng nhau gốc A là: AB, AC, AD.

b) Các tia đối nhau gốc C là: CA, CD; CB, CD.

c) Hai tia ABBA không đối nhau vì hai tia này không chung gốc.

d) Hai tia AB CD không trùng nhau vì hai tia này không chung gốc.


Câu 15:

Cho ba điểm A, B, C thẳng hàng theo thứ tự đó.

a) Viết tên các tia gốc A, gốc B, gốc C.

b) Viết tên các tia trùng nhau.

c) Xét vị trí của điểm A đối với tia BA và đối với tia BC.

Xem đáp án »

a) Các tia gốc A là AB, AC.

    Các tia gốc B là BA, BC.

    Các tia gốc C là CA, CB.

b) Các tia trùng nhau là AB và AC; CA và CB.

c) A thuộc tia BA và A không thuộc tia BC.


Câu 17:

Vẽ hai tia Ox, Oy đối nhau. Lấy điểm MOx, NOy và điểm P sao cho M nằm giữa O và P.

a) Viết tên các tia trùng nhau với tia My.

b) Hai tia MN và Oy có trùng nhau không? Vì sao?

c) Hai tia Mx và Ny có trùng nhau không? Vì sao?

d) Hai tia ON và OM có đối nhau không? Vì sao?

e) Hai tia ON và OP có đối nhau không? Vì sao?

Xem đáp án »

a) Các tia trùng nhau với tia My là: tia MO; MN

b) Hai tia MN và Oy không trùng nhau vì hai tia không chung gốc.

c) Hai tia Mx và Ny không trùng nhau không vì hai tia không chung gốc

d) Hai tia ON và OM đối nhau vì hai tia chung gốc O và nằm khác phía trên một đường thẳng.

e) Hai tia ON và OP đối nhau vì hai tia chung gốc O và nằm khác phía trên một đường thẳng.


Câu 19:

Nhìn hình hãy kể tên:

a) Kể tên các tia.

b) Trong các tia đó, hai tia nào đối nhau, hai tia nào trùng nhau?

c) Kể tên ba điểm thẳng hàng, ba điểm không thẳng hàng?

Xem đáp án »

a) Các tia là: Ax, Gx, GA, Bx, BA, BG, By, GB, Gy, Ay, AB, AG, AO, Am, Om, Bm, BO, On.

b) Các tia trùng nhau là: AG, AB, Ay; BG, BA, Bx; GA, Gx; GB, Gy; AO, Am; BO, Bn.

Các tia đối nhau là: Ax và Ay; Gx và Gy; Bx và By.

c) Ba điểm A, G, B thẳng hàng. Các bộ điểm A, G, O; G, B, O; A, B, O là những ba điểm không thẳng hàng.


Câu 24:

Cho ba điểm A, B, C

a) Khi nào hai tia BA BC là hai tia đối nhau?

b) Khi nào hai tia CACB là hai tia trùng nhau?

c) Khi nào hai tia ABAC không là hai tia đối nhau và cũng là hai tia trùng nhau?

Xem đáp án »

a) Khi A, B, C thẳng hàng và A, C nằm về hai phía so với A.

b) Khi A, B, C thẳng hàng và A, B nằm cùng phía so với C.

c) Khi A, B, C không thẳng hàng hoặc A, B, C thẳng hàng ở câu a,b.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận