Danh sách câu hỏi

Có 8937 câu hỏi trên 179 trang
Chọn từ hoặc cụm từ (A, B, C hoặc D) phù hợp nhất với chỗ trống được đánh số trong đoạn văn sau từ câu hỏi 33 đến câu 37. Nhà triết học người Scotland David Hume đã viết: “Phong tục là kim chỉ nam tuyệt vời của cuộc sống con người. Thực tế, biết phong tục của một quốc gia là một hướng dẫn để hiểu được linh hồn của quốc gia đó và (33) ________ của quốc gia đó. Phong tục của một quốc gia, cách mọi người kết hôn, cách gia đình tổ chức các ngày lễ và các ngày lễ khác (34) _________, những gì mọi người ăn, cách họ giao tiếp và vui chơi tiết lộ nhiều điều về đất nước của họ và suy nghĩ bên trong của họ. Ở xứ Wales, một trang trại bắt tay là điều bình thường khi lần đầu tiên được giới thiệu, nhưng thường được thực hiện sau đó. Khi gặp nhau lần đầu tiên, một ________ thường gặp (35) là "Bạn khỏe không?" hoặc "Vui lòng gặp bạn." Trong những trường hợp khác, "Bạn có khỏe không?" có thể được sử dụng. Những người bạn tốt, đặc biệt là những người trẻ tuổi, sử dụng “Xin chào” và “Xin chào” để chào nhau. Những phụ nữ là bạn thân có thể hôn nhẹ lên má mỗi người một (36) _________, đôi khi đàn ông cũng hôn phụ nữ theo cách này. Nhiều phụ nữ vẫn ngồi yên khi được giới thiệu và bắt tay. Tên được sử dụng rộng rãi. Người xứ Wales thích đi thăm bạn bè và hàng xóm và thường xuyên gọi điện mà không cần lời mời. Tuy nhiên, nếu được mời dùng bữa, việc đến muộn là điều bất lịch sự (37) _________.
Read the passage then choose the best answers for the question 20 to 29. A recent study shows that an unequal share of household chores is still the norm in many households, despite the fact that many more women now have jobs. In a survey of 1,256 people ages between 18 and 65, men said they contributed an average of 37% of the total housework, while the women estimated their share to be nearly double that, at 70%. This ratio was not affected by whether the woman was working or not. When they were asked what they thought was a fair division of labor, women with jobs felt that housework should be shared equally between male and female partners. Women who did not work outside the home were satisfied to perform 80% - the majority of the household work – if their husbands did remainder. Research has shown that, if levels increase beyond these percentages, women become unhappy and anxious, and feel they are unimportant. After marriage, a woman is reported to increase her household workload by 14 hours per week, but for men the amount is just 90 minutes. So the division of labor becomes unbalanced, as a man's share increases much less than the woman's. It is the inequality and loss of respect, not the actual number of hours, which leads to anxiety and depression. The research describes housework as thankless and unfulfilling. Activities included in the study were cooking, cleaning, shopping, doing laundry, washing up and childcare. Women who have jobs report that they feel overworked by these chores in addition to their professional duties. In contrast, full-time homemakers frequently anticipate going back to work when the children grow up. Distress for this group is caused by losing the teamwork in the marriage. In cases where men perform most of the housework, results were similar. The men also became depressed by the imbalance of labor. The research showed that the least distressed people are those who have equal share, implying that men could perform significantly more chores and even benefit from this. The research concludes "Everybody benefits from sharing the housework. Even for women keeping house, a share division of labor is important. If you decide to stay at home to raise the children, you don't want to become the servant of the house". The word “remainder” in paragraph 2 is closest in meaning to ______ .