121 bài tập thí nghiệm Hóa học cực hay có lời giải(đề 1)

  • 2226 lượt thi

  • 41 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Tiến hành thí nghiệm: cho từ từ từng giọt HCl cho đến dư vào dung dịch Na2CO3 và khuấy đều. Kết luận đúng là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Tiến hành thí nghiệm trên 2 ống nghiệm như hình vẽ

Ở ống nghiệm 

Xem đáp án

Đáp án C


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận