140 bài thí nghiệm từ đề thi 2019 có lời giải chi tiết (P1)

  • 2368 lượt thi

  • 35 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:

 

Phản ứng hoá học nào sau đây thoả mãn thí nghiệm trên là

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 2:

Các hiđroxit: NaOH, Al(OH)3, Fe(OH)3, Ba(OH)2 được kí hiệu ngẫu nhiên là X, Y, Z, T. Kết quả thí nghiệm của X, Y, Z, T được ghi ở bảng sau:

Các chất X, Y, Z, T lần lượt là   

Xem đáp án

Đáp án B


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận