160 Bài trắc nghiệm Ôn thi THPTQG Hóa Hoạc cực hay có lời giải chi tiết(P1)

  • 3000 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Tơ nilon-6,6 có tính dai, bền, mềm mại, óng mượt được dùng để dệt vải may mặc. Nilon-6,6 thuộc loại:

Xem đáp án

Công thức của tơ Nilon-6,6 là:

Nilon – 6,6 có nhiều nhóm -NHCO- => Nilon – 6,6 thuộc loại tơ poliamit.

Đán án B.


Câu 2:

Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

Xem đáp án

CH3CH2COOCH3: metyl propionat.

Đáp án D.


Câu 3:

Thủy phân 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,2M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Số mol các chất là: 

Phương trình phản ứng: CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa + C2H5OH

=> NaOH hết, CH3COOC2H5

=> Chất rắn thu được chỉ có CH3COONa

Đáp án D.


Câu 4:

Từ 16,20 tấn xenlulozơ người ta sản xuất được m tấn xenlulozơ trinitrat. Biết hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là:

Xem đáp án

Phương trình phản ứng: 

Lấy hệ số polime hóa n = 1.

tấn mol

tấn mol

= 26,73 tấn mol

Đáp án A.


Câu 5:

Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cu, Fe, K. Số kim loại trong dãy không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là:

Xem đáp án

Các kim loại tác dụng với nước tạo thành dung dịch bazơ gồm: Na, Ca, K

Các kim loại không tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ gồm: Fe, Cu.

Đáp án A.


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận