(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Bắc Giang (Lần 1) có đáp án

  • 284 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch chất nào sau đây?

Xem đáp án

Dung dịch Na2CO3 tác dụng được với dung dịch BaCl2:

Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3 + 2NaCl


Câu 2:

Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

Xem đáp án

Phản ứng nhiệt nhôm là phản ứng giữa Al và oxit kim loại → A là phản ứng nhiệt nhôm.


Câu 3:

Crom(III) oxit có công thức hóa học là

Xem đáp án

Chọn D


Câu 4:

Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, Cl- và SO42-. Dùng dung dịch chất nào sau đây để làm mềm mẫu nước cứng trên?

Xem đáp án

Dùng dung dịch Na3PO4 để làm mềm mẫu nước cứng trên:

Ca2+ + PO43- → Ca3(PO4)2

Mg2+ + PO43- → Mg3(PO4)2


Câu 5:

Chất X có công thức cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận