(2023) Đề thi thử Hóa học Sở giáo dục và đào tạo Kiên Giang có đáp án

  • 92 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có hiện tượng

Xem đáp án

Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có hiện tượng kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần:

CO2 + Ca(OH)2 →  CaCO3 + H2O

CO2 + H2O + CaCO3 →  Ca(HCO3)2

Chọn B


Câu 3:

Tên gọi của este CH3COOCH3 là :

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa xanh?

Xem đáp án

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận