(2023) Đề thi thử Hóa học THPT Cao Thắng, Thừa Thiên Huế có đáp án

  • 247 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho 125 gam tinh thể MSO4.5H2O vào 600 ml dung dịch NaCl 0,6M thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân dung dịch X bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, trong thời gian t giây, thấy khối lượng catot tăng m gam; đồng thời ở anot thu được 0,3 mol khí. Nếu thời gian điện phân là 2t giây, tổng số mol khí thoát ra 2 cực là 0,85 mol. Biết rằng hiệu suất điện phân bằng 100% và các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m là

Xem đáp án

nNaCl = 0,36

Trong t giây, ở anot thu được Cl2 (0,18) và O2 (0,12)

→ ne trong t giây = 2nCl2 + 4nO2 = 0,84

→ Trong t giây tiếp theo anot thu được nO2 = ne/4 = 0,21 mol

→ nH2 = 0,85 – 0,3 – 0,21 = 0,34

Bảo toàn electron cho catot:

ne trong 2t giây = 2nM + 2nH2 = 0,84.2

→ nM = 0,5

→ M tinh thể hidrat = M + 96 + 18.5 = 250

→ M = 64: M là Cu

Vậy trong t giây thì nCu = 0,84/2 = 0,42

→ mCu = 26,88

Chọn A


Câu 2:

Chất nào sau đây là amin bậc hai?

Xem đáp án

Khi thay thế 2H trong phân tử NH3 bằng 2 gốc hiđrocacbon ta được amin bậc 2.

→ Đimetylamin (CH3-NH-CH3) là amin bậc 2

Chọn A


Câu 4:

Tiến hành hai thí nghiệm hấp thụ khí CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,2M. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau

Thể tích CO2 (lít) bị hấp thụ

V

V + 0,224

Khối lượng chất tan trong dung dịch thu được

5,95

8,54

Giá trị của V và tổng khối lượng kết tủa (gam) thu được sau hai thí nghiệm lần lượt là:

Xem đáp án

nNaOH = nBa(OH)2 = 0,04

Khi nCO2 tăng thêm 0,01 mol thì chất tan tăng 8,54 – 5,95 = 2,59 gam vừa bằng khối lượng của Ba(HCO3)2 (0,01 mol)

→ Phần CO2 tăng thêm chỉ dùng để hòa tan kết tủa.

mNaHCO3 max = 0,04.84 = 3,36 < 5,95 → Khi dùng V lít CO2 kết tủa đã bị hòa tan một phần.

→ nBa(HCO3)2 = (5,95 – 3,36)/259 = 0,01

Vậy dùng V lít CO2 thì các sản phẩm thu được là: NaHCO3 (0,04), Ba(HCO3)2 (0,01), BaCO3 (0,03 – Theo bảo toàn Ba)

Bảo toàn C → nCO2 = 0,09 → V = 2,016 lít

mBaCO3 tổng = 0,03.197 + (0,03 – 0,01).197 = 9,85 gam

Chọn D


Câu 5:

Chất nào dưới đây là monosaccarit?

Xem đáp án

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận