(2023) Đề thi thử Hoá học THPT Chu Văn An - Yên Bái (Lần 2 - Đề 2) có đáp án

  • 229 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 1:

Một mẫu nước cứng có chứa các ion: Ca2+, Mg2+, HCO3-, Cl-, SO42-. Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là:

Xem đáp án

Chọn C

Chất làm mềm mẫu nước cứng trên là Na3PO4:

3Ca2+ + 2PO43- → Ca3(PO4)2

3Mg2+ + 2PO43- → Mg3(PO4)2


Câu 2:

Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3?

Xem đáp án

Chọn B

Kim loại Al tác dụng với dung dịch HCl sinh ra AlCl3:

2Al + 6HCl → 2AlCl3 + 3H2


Câu 3:

Chất nào sau đây là tripanmitin?

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận