(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Hải Phòng (Lần 1) có đáp án

  • 344 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 2:

Cho các dung dịch: FeCl3, AgNO3, ZnSO4, HNO3 loãng. Số dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là

Xem đáp án

Có 3 dung dịch phản ứng được với kim loại Cu là:

FeCl3 + Cu —> FeCl2 + CuCl2

AgNO3 + Cu —> Cu(NO3)2 + Ag

HNO3 + Cu —> Cu(NO3)2 + NO + H2O

Chọn C


Câu 3:

Cho các tơ sau: tơ olon, visco, xenlulozơ axetat, tơ capron, nilon-6,6. Số tơ chứa nguyên tố N là

Xem đáp án

Các tơ chứa N trong dãy gồm: tơ olon, tơ capron, nilon-6,6.

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây là chất béo?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Hỗn hợp E gồm axit oleic, axit stearic và triglixerit X có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 3 : 2. Cho m gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (dùng dư 25% so với lượng phản ứng), thu được hỗn hợp rắn Y gồm ba chất (trong đó natri stearat chiếm a% về khối lượng). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam E cần dùng 3,665 mol O2 thu được 2,58 mol CO2. Giá trị của a là

Xem đáp án

Các axit béo đều 18C nên X có dạng C57HxO6

Đặt nC17H33COOH = 5e; nC17H35COOH = 3e và nX = 2e

—> nCO2 = 18.5e + 18.3e + 57.2e = 2,58

—> e = 0,01

nO2 = 25,5.5e + 26.3e + 2e(0,25x + 54) = 3,665

—> x = 106

X là (C17H33COO)2(C17H35COO)C3H5

Y chứa C17H33COONa (0,09), C17H35COONa (0,05)

—> nNaOH phản ứng = 0,14 —> nNaOH dư = 0,035

—> %C17H35COONa = 34,725%

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận