(2023) Đề thi thử Hóa Sở GD Thanh Hóa (Lần 1) có đáp án

  • 794 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Chất nào dưới đây không phải là este?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Tính chất vật lí nào sau đây của kim loại không phải do các electron tự do gây ra?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Polime nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ trong phân tử?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 4:

Thành phần chính của đường mía là?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Chất nào sau đây được dùng làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

Xem đáp án

Na3PO4 làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu vì Mg2+, Ca2+ (M2+) bị loại bỏ ra khỏi dung dịch theo phản ứng:

3M2+ + 2PO43- —> M3(PO4)2

Chọn A


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận