(2023) Đề thi thử Hóa THPT Chu Văn An, Thái Nguyên (Lần 1) có đáp án

  • 520 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

Xem đáp án

A. Đúng, trimetylamin (CH3)3N được tạo ra do thay thế 3H trong NH3 bởi 3 gốc CH3 nên có bậc là 3.

B. Đúng, anbumin là một loại protein tan trong nước nên có phản ứng màu biure.

C. Sai, glyxin H2NCH2COOH có M = 75

D. Đúng, axit glutamic có CTPT là C5H9NO4

Chọn C


Câu 2:

Khí etilen khích thích quá trình chín nhanh của hoa quả. Công thức của etilen là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Kim loại nào sau đây không phản ứng được với H2SO4 đặc nguội?

Xem đáp án

Fe bị thụ động trong H2SO4 đặc nguội nên không phản ứng được với H2SO4 đặc nguội.

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch HCl sinh ra khí H2?

Xem đáp án

A. Zn + 2HCl —> ZnCl2 + H2

B. Mg(OH)2 + 2HCl —> MgCl2 + 2H2O

C. Không phản ứng

D. CuO + 2HCl —> CuCl2 + H2O

Chọn A


Câu 5:

Loại polime nào sau đây dùng để làm cao su

Xem đáp án

Polibuta-1,3-dien dùng để làm cao su (cao su Buna).

Poliacrilonitrin dùng làm tơ. Polietilen và Poli(vinyl clorua) dùng làm chất dẻo.

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận