(2023) Đề thi thử Hóa THPT Gang Thép, Thái Nguyên (Lần 1) có đáp án

  • 287 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Nhóm chức nào sau đây có trong tristearin?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Ion nào có tính khử mạnh nhất trong các ion sau?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Thủy phân este X bằng dung dịch NaOH thu được CH3COONa và C2H5OH. Công thức cấu tạo của X là

Xem đáp án

X là CH3COOCH2CH3:

CH3COOCH2CH3 + NaOH —> CH3COONa + C2H5OH

Chọn A


Câu 4:

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là

Xem đáp án

Thuốc thử được dùng để phân biệt Gly-Ala-Gly với Gly-Ala là Cu(OH)2/OH-: Gly-Ala-Gly tạo màu tím, Gly-Ala không tạo màu tím (đipeptit không có phản ứng màu biurê)

Chọn B


Câu 5:

Trong phân tử Valin có số nhóm cacboxyl (COOH) là

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận