(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 1) có đáp án

  • 1116 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Cho 11,84 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị m là

Xem đáp án

Fe + H2SO4 —> FeSO4 + H2

Cu không phản ứng với H2SO4 loãng —> nFeSO4 = nH2 = 0,12

—> mFeSO4 = 18,24 gam

Chọn C


Câu 2:

Khối lượng Ag thu được khi cho 0,1 mol CH3CHO phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng là

Xem đáp án

CH3CHO + 2AgNO3 + 3NH3 + H2O —> CH3COONH4 + 2Ag + 2NH4NO3

nAg = 2nCH3CHO = 0,2 —> mAg = 21,6 gam

Chọn C


Câu 3:

X, Y, Z là các hợp chất mạch hở, bền có cùng công thức phân tử C3H6O. X tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Y không tác dụng được với Na nhưng có phản ứng tráng bạc. Z không tác dụng được với Na và không có phản ứng tráng bạc. Các chất X, Y, Z lần lượt là:

Xem đáp án

X + Na và không tráng gương —> X là ancol CH2=CH-CH2OH

Y không phản ứng với Na nhưng có tráng gương —> Y là andehit C2H5-CHO.

Z không phản ứng với Na và không tráng gương —> Z là xeton CH3-CO-CH3

Chọn A


Câu 4:

Có phương trình hóa học sau: Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4. Phương trình nào dưới đây biểu thị sự oxi hóa cho phản ứng hóa học trên?

Xem đáp án

Trong phản ứng trên, Fe bị oxi hóa từ mức 0 lên mức +2:

Fe → Fe2+ + 2e.

Chọn C


Câu 5:

Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

A. C6H5OH + Na —> C6H5ONa + H2

B. Không phản ứng

C. C6H5OH + NaOH —> C6H5ONa + H2O

D. C6H5OH + Br2 —> C6H2Br3OH↓ + HBr

Chọn B


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận