(2023) Đề thi thử Hóa THPT Hàn Thuyên, Bắc Ninh (Lần 3) có đáp án

  • 356 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

A. Đúng, C, O hóa trị chẵn nên các hợp chất chứa C, H, O thì số H luôn chẵn.

B. Sai. Sản phẩm của phản ứng xà phòng hoá chất béo là muối của axit béo và glyxerol.

C. Đúng, do ancol có liên kết H liên phân tử, este không có liên kết này.

D. Đúng, bằng cách hiđro hóa, có thể chuyển hoá chất béo lỏng thành chất béo rắn.

Chọn B


Câu 2:

Chất nào sau không phải là hợp chất hữu cơ ?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Công thức nào sau đây có thể là công thức của chất béo?

Xem đáp án

Chọn A


Câu 5:

Hỗn hợp X gồm metan, propen, và isopren. Đốt cháy hoàn toàn 15,0 gam X cần vừa đủ 36,96 lít O2 (đktc). Mặt khác, a mol X phản ứng tối đa với 0,1 mol brom. Giá trị của a là:

Xem đáp án

X gồm CH4, C3H6, C5H8 có dạng chung CxHx+3

nCxHx+3 = 15/(13x + 3)

—> nO2 = (1,25x + 0,75).15/(13x + 3) = 1,65

—> x = 7/3

k = (2x + 2 – x – 3)/2 = 2/3

—> nBr2 = ka = 0,1 —> a = 0,15

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận