(2023) Đề thi thử Hóa THPT Ngô Gia Tự, Hà Nội (Lần 1) có đáp án

  • 2054 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch Gly-Val không phản ứng được với chất nào sau đây?

Xem đáp án

Đipeptit bị thủy phân trong môi trường axit và bazơ. Đipeptit không phản ứng được với dung dịch NaCl.

Chọn D


Câu 2:

Biết 1 mol amino axit X tác dụng tối đa với 2 mol HCl trong dung dịch. Tên gọi của X là

Xem đáp án

X là Lys (H2N-CH2-CH2-CH2-CH2-CH(NH2)-COOH).

Lys có 2NH2 nên nLys : nHCl = 1 : 2

Chọn B


Câu 3:

Thủy phân hoàn toàn 10,9 gam đipeptit Glu-Ala (mạch hở) cần dùng V ml dung dịch KOH 0,2M, thu được dung dịch X. Giá trị của V là

Xem đáp án

Glu-Ala + 3KOH —> GluK2 + AlaK + 2H2O

nGlu-Ala = 0,05 —> nKOH = 0,15 —> Vdd = 750 ml

Chọn B


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc amin bậc 3?

Xem đáp án

Trong amin bậc 3, cả 3 nguyên tử H của NH3 bị thay thế bởi 3 gốc hiđrocacbon —> Trimetylamin (CH3)3N là amin bậc 3.

Chọn D


Câu 5:

Chất hữu cơ X tác dụng được với dung dịch NaOH, trùng hợp tạo polime, nhưng không tác dụng được với Na. Công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Xem đáp án

X không tác dụng được với Na nên X không có nhóm -OH, -COOH. X có khả năng trùng hợp nên chọn X là CH3COOCH=CH2.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Linh Dieu
22:12 - 24/05/2023

câu 8 : đáp án là A

Linh Dieu
22:17 - 24/05/2023

câu 27 : đáp án B

Linh Dieu
22:47 - 24/05/2023

câu 35 : đáp án là C

Linh Dieu
22:37 - 24/05/2023

câu 38 ; đán án là glucozo và sacarozo