(2023) Đề thi thử Hóa THPT Ninh Giang, Hải Dương (Lần 1) có đáp án

  • 978 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với chất nào sau đây không xảy ra phản ứng oxi hoá – khử?

Xem đáp án

Dung dịch HNO3 loãng tác dụng với Fe2O3 không phải phản ứng oxi hoá – khử vì Fe2O3 không có tính khử:

Fe2O3 + 6HNO3 —> 2Fe(NO3)3 + 3H2O

Chọn B


Câu 2:

Phân tử xenlulozơ có cấu tạo:

Xem đáp án

Chọn D


Câu 3:

Phản ứng thuỷ phân chất béo luôn thu được:

Xem đáp án

Phản ứng thuỷ phân chất béo luôn thu được glyxerol (C3H5(OH)3), ngoài ra tùy môi trường có thể thu được axit béo (môi trường axit) hoặc muối của axit béo (môi trường kiềm).

Chọn B


Câu 4:

Dung dịch HNO3 đặc, nguội không phản ứng với kim loại nào sau đây?

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Công thức phân tử của glucozơ là:

Xem đáp án

Chọn C


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận

Hoàng Thị Linh
21:44 - 11/05/2023

Câu 7: Đáp án là B

Ảnh đính kèm