(2023) Đề thi thử Hóa THPT Yên Định 2, Thanh Hóa (Lần 2) có đáp án

  • 392 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Ở điều kiện thường, chất nào sau đây không có khả năng phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng?

Xem đáp án

A. Fe(OH)3 + H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + H2O

B. Fe2O3 + H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + H2O

C. Fe3O4 + H2SO4 loãng → Fe2(SO4)3 + FeSO4 + H2O

D. FeCl3: Không phản ứng


Câu 2:

Hai este etyl axetat và metyl acrylat không cùng phản ứng với

Xem đáp án

Hai este etyl axetat và metyl acrylat đều bị thủy phân trong môi trường axit cũng như bazơ, chúng không cùng phản ứng với Br2: chỉ metyl acrylat phản ứng với Br2.


Câu 4:

Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

Xem đáp án

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận