(2023) Đề thi thử Hóa THPT Yên Thế , Bắc Giang (Lần 2) có đáp án

  • 309 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 60 phút

Câu 1:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Chọn D


Câu 2:

Số nguyên tử oxi trong phân tử valin là:

Xem đáp án

Chọn B


Câu 3:

Chất nào sau đây là amino axit?

Xem đáp án

Chọn C


Câu 4:

Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là

Xem đáp án

Chọn B


Câu 5:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Xem đáp án

A. Sai, sau khi lưu hóa tình tính đàn hồi và độ bền tăng.

B. Sai, tơ nilon-6,6 là tơ hóa học

C. Sai, tơ nitron điều chế bằng phản ứng trùng hợp CH2=CH-CN

D. Đúng.

Chọn D


Các bài thi hot trong chương:

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận