229 Bài tập thí nghiệm từ đề thi đại học cực hay có lời giải(P1)

  • 4539 lượt thi

  • 30 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D


Câu 2:

Thực hiện thí nghiệm điều chế khí X, khí X được thu vào bình tam giác theo hình vẽ sau:

Thí nghiệm đó là:

Xem đáp án

Đáp án B


Câu 3:

Hình vẽ sau mô tả thí nghiệm chế dung dịch HCl trong phòng thí nghiệm:

Phát biểu nào sau đây sai?

Xem đáp án

Đáp án B

A đúng. Phương trình phản ứng: CaF2 + H2SO4 → CaSO4 + 2HF

B sai. Trong thí nghiệm trên, dung dịch H2SO4 có nồng độ đặc và NaCl ở thể rắn.

C đúng. HBr có tính khử mạnh, nếu tạo thành sẽ phản ứng ngay với H2SO4 đặc nóng.

D đúng. Phương trình phản ứng: 2NaCl(r) + H2SO4(l) t0 Na2SO4(l) + 2HCl(k)


Câu 4:

Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt (II)

Xem đáp án

Đáp án B.

A. 2Fe + 3Cl2 to    2FeCl3

B. Fe + 3AgNO3 (dư) → Fe(NO)3 + 3Ag

C. 6Na + 3H2O + 2FeCl3 → 2Fe(OH)3 + 6NaCl + 3H2

D. Fe + S t0   FeS


Câu 5:

Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

Xem đáp án

Đáp án D


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận