500 bài tập lí thuyết Hóa Học nâng cao có lời giải (P1)

  • 7689 lượt thi

  • 40 câu hỏi

  • 50 phút

Câu 3:

Phản ứng nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


Câu 4:

Nhận định nào sau đây là sai?

Xem đáp án

Đáp án A


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận