Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

  • 942 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Viết hai số chia hết cho 6. Tổng của chúng có chia hết cho 6 không ?

Xem đáp án »

Ta có:

Hai số chia hết cho 6 là 36 và 72

Và 36 + 72 = 108 có chia hết cho 6


Câu 2:

Viết hai số chia hết cho 7. Tổng của chúng có chia hết cho 7 không ?

Xem đáp án »

Hai số chia hết cho 7 là 49 và 91

Và 49 + 91 = 140 có chia hết cho 7


Câu 5:

Không tính các tổng, các hiệu, xét xem các tổng, các hiệu sau có chia hết cho 8 không:

80 + 16;           80 – 16;

80 + 12;           80 – 12;

32 + 40 + 24;        30 + 40 + 12.

Xem đáp án »

80 + 16

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 ⇒ 80 + 16 ⋮ 8

80 – 16

Vì 80 ⋮ 8 và 16 ⋮ 8 ⇒ 80 – 16 ⋮ 8

80 + 12

Vì 80 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8 ⇒ 80 + 12 không chia hết cho 8

80 – 12

Vì 80 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8 ⇒ 80 – 12 không chia hết cho 8

32 + 40 + 24

Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 và 24 ⋮ 8 ⇒ 32 + 40 + 24 ⋮ 8

30 + 40 + 12

Vì 32 ⋮ 8 , 40 ⋮ 8 và 12 không chia hết cho 8 ⇒ 32 + 40 + 12 không chia hết cho 8


Câu 6:

Cho ví dụ hai số a và b trong đó a không chia hết cho 3, b không chia hết cho 3 nhưng a + b chia hết cho 3.

Xem đáp án »

Ta có số a không chia hết cho 3 là 4

Số b không chia hết cho 3 là 8

Tổng a + b = 4 + 8 = 12 chia hết cho 3


Câu 13:

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7: 560 + 18 + 3

Xem đáp án »

Ta có 560 + 18 + 3 = 560 + 21

Mà 560 ⋮ 7 và 21⋮ 7 ⇒ (560 + 18 + 3) ⋮ 7


Câu 14:

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Câu Đúng Sai
a) 134.4 + 16 chia hết cho 4    
b) 21.8 + 17 chia hết cho 8    
c) 3.100 + 34 chia hết cho 6

Xem đáp án »
Câu Đúng Sai
a) 134.4 + 16 chia hết cho 4 X  
b) 21.8 + 17 chia hết cho 8   X
c) 3.100 + 34 chia hết cho 6   X

a) Ta có: 134.4 ⋮ 4; 16 ⋮ 4 ⇒ 134.4 + 16 ⋮ 4. Do đó câu a) đúng.

b) Ta có: 21.8 ⋮ 8 nhưng 17 ⋮̸ 8, do đó 21.8 + 17 ⋮̸ 8. Vậy câu b) sai.

c) Ta có: 3.100 = 300 ⋮ 6 nhưng 34 ⋮̸ 6 nên 3.100 + 34 ⋮̸ 6. Vậy c) sai.


Câu 15:

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

A chia hết cho 2

Xem đáp án »

A = 12 + 14 + 16 + x.

Ta có 12 ⋮ 2, 14 ⋮ 2, 16 ⋮ 2.

– Nếu x ⋮ 2 thì A = (12 + 14 + 16 + x) ⋮ 2 (tất cả các số hạng của A đều chia hết cho 2).

– Nếu x ⋮̸ 2 thì A = (12 + 14 + 16 + x) ⋮̸ 2. (có duy nhất số hạng x của A không chia hết cho 2, các số hạng còn lại đều chia hết cho 2).

Vậy : Để A chia hết cho 2 thì x phải chia hết cho 2.


Câu 16:

Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x ∈ N. Tìm x để:

A không chia hết cho 2

Xem đáp án »

A = 12 + 14 + 16 + x.

Ta có 12 ⋮ 2, 14 ⋮ 2, 16 ⋮ 2.

– Nếu x ⋮ 2 thì A = (12 + 14 + 16 + x) ⋮ 2 (tất cả các số hạng của A đều chia hết cho 2).

– Nếu x ⋮̸ 2 thì A = (12 + 14 + 16 + x) ⋮̸ 2. (có duy nhất số hạng x của A không chia hết cho 2, các số hạng còn lại đều chia hết cho 2).

Vậy : Để A không chia hết cho 2 thì x không chia hết cho 2.


Câu 17:

Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Xem đáp án »

Giả sử thương của phép chia a cho 12 là b.

Khi đó a = 12.b + 8 (số bị chia = thương . số chia + số dư).

Ta có:

+ 12 ⋮ 4 nên 12.b ⋮ 4 mà 8 ⋮ 4, suy ra (12b + 8) ⋮ 4 hay a ⋮ 4.

+ 12 ⋮ 6 nên 12.b ⋮ 6, nhưng 8 ⋮̸ 6, suy ra (12b + 8) ⋮̸ 6 hay a ⋮̸ 6.


Câu 18:

Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Câu Đúng Sai
a) Nếu mỗi số hạng của tổng chia hết cho 6 thì tổng chia hết cho 6.    
b) Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 6 thì tổng không chia hết cho 6.    
c) Nếu tổng của hai sô chia hết cho 5 và một trong hai sô đó chia hết cho 5 thì số còn lại chia hết cho 5.    
d) Nếu hiệu của hai số chia hết cho 7 và một trong hai số chia hết cho 7 thì số còn lại chia hết cho 7.

Xem đáp án »
Câu Đúng Sai
a x  
b   x
c x  
d x  

Giải thích:

a) Đúng vì theo tính chất 1 SGK.

b) Sai. Ví dụ: 5 ⋮̸ 6, 7 ⋮̸ 6 nhưng 5 + 7 = 12 ⋮ 6

c) Đúng vì nếu một trong hai số chia hết cho 5 mà số còn lại không chia hết cho 5 thì tổng đó không chia hết cho 5 (theo tính chất 2) (trái với đề bài).

d) Đúng vì nếu một số chia hết cho 7, số còn lại không chia hết cho 7 thì hiệu của chúng không chia hết cho 7 (theo tính chất 2) (trái với đề bài).


Đánh giá

5

Đánh giá trung bình

100%

0%

0%

0%

0%

Nhận xét

T

2 tuần trước

Thao Do

Bình luận


Bình luận