Bài tập: Tính chất chia hết của một tổng

  • 843 lượt xem

  • 11 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hoặc hiệu) sau có chia hết cho 8 không?

25 + 24; 48 - 40; 46 + 24 - 14

Xem đáp án »

Tổng 25 + 24 không chia hết cho 8 vì 25 không chia hết cho 8; 24 chia hết cho 8.

Hiệu 48 - 40 chia hết cho 8 vì 48 chia hết cho 8; 40 chia hết cho 8.

Vì 24 chia hết cho 8 nhưng 46 không chia hết cho 8; 14 không chia hết cho 8 nên ta xét 46 -14 = 32 chia hết cho 8.

Từ đó (46 + 24 - 14) chia hết cho 8.


Câu 2:

Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng (hoặc hiệu) sau có chia hết cho 8 không?

32 - 24; 80 - 15; 80 + 36 +6

Xem đáp án »

Hiệu 32 - 24 chia hết cho 8 vì 32 chia hết cho 8 8; 24 chia hết cho 8.

Hiệu 80 - 15 không chia hết cho 8 vì 80 chia hết cho 8; 15 không chia hết cho 8.

Vì 80 chia hết cho 8 nhưng 36 không chia hết cho 8; 6 không chia hết cho 8 nên ta xét 36 + 6 = 42 không chia hết cho 8.

Từ đó (80 + 36 + 6) không chia hết cho 8.


Câu 3:

Cho tổng A = 12+15 +x vi x  N. Tìm x để:

a) A chia hết cho số 3;

b) A không chia hết cho số 3.

Xem đáp án »

Ta có nhận xét 12 3; 15 3. Do đó:

a) Để A chia hết cho 3 thì x 3. Vậy x có dạng: x = 3k (kN)

b) Để A không chia hết cho 3 thì x không chia hết cho 3. Vậy x có dạng: x = 3k + l hoặc

x = 3k + 2 (kN).


Câu 4:

Các tích sau đây có chia hết cho 7 không?

a) 7.2018

b) 2020.56

c) 4.23.16

d) 12.8.721

Xem đáp án »

a) Tích 7.2018 chia hết cho 7 vì 7 chia hết cho 7.

b) Tích 2020.56 chia hết cho 7 vì 56 chia hết cho7

c) Tích 4.23.16 không chia hết cho 7 vì 4.23.16 = 1472 chia hết cho 7

d) Tích 12.8.721 chia hết cho 7 vì 721 chia hết cho 7


Câu 5:

Tích A = 1.2.3.4...10 có chia hết cho 100 không?

Xem đáp án »

A chia hết cho 100 vì 2.5. 10 -100 chia hết cho 100.


Câu 7:

Cho A=2+22+23+...+220. Chng minh rằng:

a) A chia hết cho 2;

b) A chia hết cho 3;

c) A chia hết cho 5.

Xem đáp án »

a) A chia hết cho 2 vì tất cả các số hạng của tổng đều chia hết cho 2.

b) Ta tách ghép các số hạng của A thành các nhóm sao cho mỗi nhóm xuất hiện thừa số chia hết cho 3. Khi đó:


Câu 9:

Cho A = 5 + 70 + x với xN. Tìm x để:

a) A chia hết cho 5;

b) A không chia hết cho 5.

Xem đáp án »

a) x có dạng: x = 5k ; kN

b) x có dạng: x = 5k + l; x = 5k+2; x = 5k + 3; x = 5k+4 kN


Câu 10:

Xét các tích sau có chia hết cho 9 không?

a) 396.11;

b) 2.4.6...12;

c) 38.127.26;

d) 1.3.5.7.

Xem đáp án »

a) Có chia hết cho 9.

b) Có chia hết cho 9.

c) Không chia hết cho 9.

d) Không chia hết cho 9. 


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận