Bài tập toán 6 : Quy tắc chuyển vế

  • 818 lượt xem

  • 38 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm số nguyên x, biết:

a) x+27=9

b) x35=15

c) 13 x=39

Xem đáp án »

a) x+27=9x=927x=18

b) x35=15x=15+35x=50.

c) 13 x=39 x=39+13x=52x=52.


Câu 2:

Tìm số nguyên x, biết:

a) x32=517

b) 16x=218

c) 106x=588

Xem đáp án »

a) x32=517x32=32x=32+32x=0.

b) 16x=21816x=21+816x=30x=3016x=14x=14.

c) 106x=588106x=66x=66106x=172x=172.


Câu 3:

Giá trị nguyên nào của x thỏa mãn:

a) 3x 17=14+2x

b) 2x+12=3x7

Xem đáp án »

a) 3x 17=14+2x3x2x=14+ 17x=3.

b) 2x+12=3x72x+12=3x3.72x+12=3x212x3x=2112x=33x=33.


Câu 4:

Giá trị nguyên nào của x thỏa mãn:

a) 47x+15=21

b) 524x=11

c) 11+15x=1

Xem đáp án »

a) 47x+15=2147x15=2147x=21+157x=36x=4736x=11x=11.

b) 524x=11524+x=1129+x=11x=11+29x=18.

c) 11+15x=115x=11115x=1015+10=xx=25.


Câu 15:

Cho các biểu thức sau:

A=5237+43; B=5121024+256;C=11282769; D=1286432+16+16;E=584+969383; F=12+27

Hãy tìm các cặp số bằng nhau trong các số trên.

Xem đáp án »

Ta có

A=5237+43     =5280     =28.

B=5121024+256     =512+256     =256.

C=11282769    =112842    =1128+42    =1170.

D=1286432+16+16     =1286464     =19264     =256.

E=584+969383     =584+586     =1170.

F=12+27     =129     =28.

A=F;B=D;C=E.


Câu 16:

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) A=3126209+35

b) B=418218118318+2012

Xem đáp án »

a) 

A=3126209+35=3126209+35=3126244=31218=31+218=249.

b)

B=418218118318+2012    =418218118+318+2012   =418218200+2012   =4182182212   =4182430  =418+2430  =2012.


Câu 17:

Tính giá trị các biểu thức sau:

a) A=12+34+...+9798+99100

b) B=123+4+567+...+979899+100

Xem đáp án »

a)

C=12+34+...+9798+99100=12+34+...+9798+99100=1+1+...+1+1=1.50=50.

b)

B=123+4+567+...+979899+100=12+3+4+56+...+9798+99+100=1+1+1+...+1+1=1+1+1+1+...+1+11=0+0+...+01=1.


Câu 18:

Tính giá trị các biểu thức sau: A=25+811+1417+...+98101

Xem đáp án »

A=25+811+1417+...+98101=25+811+1417+...+98101=3+3+3+...+3=3.17=51.


Câu 38:

Viết 5 số nguyên vào 5 đỉnh của một ngôi sao năm cánh sao cho tổng của hai số tại hai đỉnh liền nhau luôn bằng -10. Tìm 5 số nguyên đó.

Xem đáp án »

Gợi 5 số đó lần lượt là a, b, c, d, e. Ta sẽ có

a + b = b + c = c + d = d + e = e + a, từ đó suy ra a = b = c = d = e rồi suy ra kết quả của bài toán.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận