Bài tập tự luận Toán 6 Bài 10 (có đáp án): Phép nhân phân số

  • 606 lượt xem

  • 18 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 3:

Thực hiện các phép tính:

1. 3340.12.1522

2. 917.45.519.10

Xem đáp án »

Nhận xét: Khi nhân nhiều phân số khác 0, nếu số thừa số âm chẵn thì tích là một số dương; nếu số thừa số âm lẻ thì tích là một số âm.


Câu 4:

Tính giá trị các lũy thừa

a) 472

b) 253

Xem đáp án »

Nhận xét: Lũy thừa bậc chẵn của một phân số âm là một số dương. Lũy thừa bậc lẻ của một phân số âm là một số âm.


Câu 10:

Tính tích P=34.89.1516....99100

Xem đáp án »

Ta viết mỗi phân số thành tích của hai phân số có mẫu giống nhau và tử hơn kém nhau hai đơi vị.

Sau đó giao hoán, kết hợp thành những nhóm thích hợp.


Câu 11:

Tính tích Q=191291391...1991

Xem đáp án »

Theo quy luật thì trong tích này có thừa số thứ 9 là: 991=0

Do đó tích này bằng 0.


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận