Dạng 1: Đường thẳng đi qua hai điểm

  • 1163 lượt xem

  • 3 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Cho 5 điểm A, B, C, D, E trong đó chỉ có ba điểm A, B, C thẳng hàng. Cứ qua hai điểm phân biệt vẽ một đường thẳng. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng phân biệt? Viết tên những đường thẳng đó

Xem đáp án »

Có 8 đường thẳng phân biệt

Tên các đường thẳng đó là EA, EB, EC, ED, DA, DB, DC, AB. Do A, B, C thẳng hàng nên các đường thẳng AB, AC, BC trùng nhau, nên ta chỉ kể ra đường thẳng AB


Câu 2:

Cho năm điểm, không có ba điểm nào thẳng hàng. Kẻ các đường thẳng đi qua các cặp điểm. Hỏi kẻ được bao nhiêu đường thẳng?

Xem đáp án »

Từ một điểm nối với bốn điểm khác ta kẻ được 4 đường thẳng

Với 5 điểm ta kẻ được đường thẳng, mỗi đường thẳng đã được tính hai lần. Do đó, số lượng đường thẳng kẻ được là  (đường thẳng)


Câu 3:

Cho 3 điểm A, C, D thẳng hàng và ba điểm C, D, B thẳng hàng. Hai đường thẳng AC và BD có trùng nhau không? Tại sao?

Xem đáp án »

Vì ba điểm A, C, D thẳng hàng nên đường thẳng AC đi qua C và D. Vì ba điểm C, D, B thẳng hàng nên đường thẳng BD đi qua điểm C và D. Qua hai điểm C và D chỉ có thể vẽ được một đường thẳng nên đường thẳng AC và đường thẳng BD trùng nhau


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận