Bài tập tự luyện Toán 6 Ôn tập chương III: Phân số (có đáp án)

  • 664 lượt xem

  • 21 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm n để biểu thức: P=1,5nn+10

1. Là phân số.

2. Có giá trị là 78.

Xem đáp án »

1. P=1,5nn+10 là phân số

1,5.nn+10n+100n  số nguyên chẵnn10

2. Ta có:

P=781,5.nn+10=788.1,5.n=7(n+10)12.n=7n+7012n7n=705n=70n=14


Câu 2:

Trong các phân số sau, phân số nào không có giá trị nguyên?

A. 10n12n*

B. 1099+55

C. 1099+23

D. 109919

Xem đáp án »

Ta có:

10n12=100...01n2=99...9n2

Phân số này có tử số là một số nguyên lẻ, mẫu số là một số chẵn nên giá trị của nó không phải là một số nguyên.

Chọn đáp án A


Câu 3:

Trong bốn phân số 2345;23234545;2323245454;232323454545, phân số nào không không bằng các phân số còn lại?

Xem đáp án »

Ta có:

23234545=2323:1014545:101=2345;232323454545=232323:10101454545:10101=2345

Còn 23232454542345 vì 23232.4545454.23

Vậy phân số 2323245454 không bằng các phân số còn lại.


Câu 10:

Tính giá trị của biểu thức: A=1,523:29+16

Xem đáp án »

Ta có:

A=1,523:29+16=3223:718=3223.187=32127=314


Câu 11:

Tính giá trị của biểu thức: B=580,2:120,25

Xem đáp án »

Ta có:

B=580,2:120,25=5815:1214=1740.214=174014=1220=35


Câu 12:

Tìm x, biết: 147x:0,5521=2811

Xem đáp án »

Ta có:

147x:0,5521=2811117x:12521=3011117x=3011.1142117x=57x=11757=67


Câu 13:

Một khu đất hình chữ nhật có 35 diện tích để trồng cây, 310 diện tích để đào ao thả cá, còn lại để làm khu chăn nuôi. Biết khu chăn nuôi có diện tích là 1152 m2. Hãy tính:

1. Diện tích toàn bộ khu đất.

2. Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài, nếu chiều dài khu đất là 120m.

Xem đáp án »

1. Phân số chỉ diện tích khu chăn nuôi là

135+310=110 (diện tích khu đất).

Diện tích toàn bộ khu đất là: 1152:110=11520 m2

2. Chiều rộng khu đất là:

11520 : 120 = 96 (m)

Tỉ số phần trăm giữa chiều rộng và chiều dài là:

96 : 120 = 0,8 = 80%.


Câu 14:

Khối lớp 6 của một trường có 3 lớp. Số học sinh lớp 6A bằng 310 tổng số học sinh. Số học sinh lớp 6B bằng 1118 số học sinh lớp 6A. Số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là 8 người. Tính tổng số học sinh cả ba lớp.

Xem đáp án »

Phân số chỉ số học sinh lớp 6B là:

310.1118=1960 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C là:

1310+1960=2360 (tổng số)

Phân số chỉ số học sinh lớp 6C nhiều hơn số học sinh lớp 6B là:

23601960=115 (tổng số)

Tổng số học sinh ba lớp là:

8:115=120 (học sinh).


Câu 15:

Tỉ số giữa số gạo nếp và gạo tẻ trong một cửa hàng là 29. Sau khi bán đi 3 tạ gạo tẻ thì tỉ số giữa gạo nếp và gạo tẻ là 14. Hỏi lúc đầu mỗi loại gạo có bao nhiêu tạ?

Xem đáp án »

Vì số gạo nếp không đổi nên ta so sánh số gạo tẻ với số gạo nếp trong hai trường hợp.

Lúc đầu, số gạo tẻ bằng 92 số gạo nếp.

Về sau, số gạo tẻ bằng 41 số gạo nếp.

Số gạo tẻ giảm đi bằng:

9241=12 (số gạo nếp) hay 3 tạ.

Vậy số gạo nếp có:

3:12=6 (tạ)

Số gạo tẻ có:

6 · 92 = 27 (tạ)


Câu 18:

Mẹ hơn con 24 tuổi. Năm năm trước đây tỉ số giữa tuổi con và tuổi mẹ là 14. Tính tuổi con và tuổi mẹ hiện nay.

Xem đáp án »

Vì hiệu số tuổi không thay đổi theo thời gian nên năm năm trước mẹ vẫn hơn con 24 tuổi.

Tuổi con 5 năm trước là:

24:41.1=8 (tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

8 + 5 = 13 (tuổi)

Tuổi mẹ hiện nay là:

24 + 13 = 37 (tuổi)


Câu 19:

Một đám đất hình chữ nhật có chiều dài 80m, chiều rộng bằng 34 chiều dài.

1. Tính diện tích đám đất đó.

2. Người ta để 712 diện tích đám đất để trồng cây, 30% diện tích còn lại làm chuồng trại chăn nuôi. Tính diện tích khu chuồng trại.

3. Tính tỉ số diện tích khu chuồng trại so với diện tích cả đám đất.

Xem đáp án »

1. Chiều rộng đám đất là:

80 · 34 = 60 (m)

Diện tích đám đất là:

80 · 60 = 4800 (m2).

Diện tích trồng cây là:

4800 · 712 = 2800 (m )

Diện tích khu chuồng trại là:

(4800 − 2800) · 3100 = 600 (m ).

Tỉ số diện tích khu chuồng trại so với diện tích cả đám đất là:

600.1004800%=12,5%


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận