Dạng 1: Tìm BCNN của hai hay nhiều số

  • 2004 lượt xem

  • 1 câu hỏiDanh sách câu hỏi

Câu 1:

Tìm BCNN của:

a) 60280.

b) 84108.

c) 1315.

d) 10; 12; 15.

e) 8; 9; 11.

f) 24; 40; 168

Xem đáp án »

a)Ta có 60 = 22.3. 5; 280 = 23.5.7

BCNN(60; 280) = 23. 3.5.7= 840

b) Ta có: 84 = 22.3.7; 108 = 22.33

BCNN(84; 108) = 22.33.7 = 756

c) Ta có: 13 =13; 15= 3.5

BCNN(13; 15) = 13.3.5= 195.

d) Ta có; 10 = 2.5; 12 = 22.3; 15 = 3.5

BCNN(10;12; 15) = 22.3.5 = 60

e) Ta có: 8 = 23; 9 = 32; 11 = 11

BCNN(8; 9; 11) = 23.32.11= 792

f) Ta có: 24 = 3.23; 40 = 23.5; 168 = 23.3.7

BCNN(24; 40; 168)= 23.3. 5.7= 840


Đánh giá

0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận