Đốt cháy este đơn chức_ mạch hở

  • 12141 lượt thi

  • 38 câu hỏi

  • 40 phút

Câu 1:

Đốt cháy hoàn toàn một este X, thu được nCO2=nH2O. Vậy X là 

Xem đáp án

Chọn đáp án D


Câu 2:

Đốt cháy hoàn toàn este nào sau đây thu được số mol CO2 = số mol H2O

Xem đáp án

Chọn đáp án B


Câu 4:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este E (no, đơn chức, mạch hở) cần vừa đủ a mol khí O2, thu được CO2 và a mol H2O. Tên gọi của E là

Xem đáp án

Chọn đáp án D

este E no, đơn chức, mạch hở → CTPT của E có dạng CnH2nO2.

Giả thiết nO2 cần đốt = nH2O

→ 3n – 2 = 2n → n = 2.

→ CTPT của E là C2H4O2 ứng với duy nhất este HCOOCH3 thỏa mãn.

danh pháp: metyl fomat


Câu 5:

Đốt cháy hoàn toàn một lượng este X no đơn chức mạch hở cần 1,25a mol O2, thu được a mol H2O. Công thức phân tử của X 

Xem đáp án

Chọn đáp án D

Đốt este no, đơn chức, mạch hở: CnH2nO2+1,5n-1O2nCO2+nH2O

nCO2=nH2O=a mol

Bảo toàn nguyên tố O: 

2nX+2nO2=2nCO2+nH2OnX=0,25a

⇒ số C trong X=nCO2nX=a0,25a=4


0

Đánh giá trung bình

0%

0%

0%

0%

0%

Bình luận


Bình luận